eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rodzaje umów pracy i współpracy

Rodzaje umów pracy i współpracy

2007-04-27 13:57

Podstawą rozpoczęcia pracy w każdej firmie jest podpisanie odpowiedniej umowy o pracę. Każda umowa powinna być zawarta na piśmie i określać rodzaj umowy, rodzaj pracy, strony umowy, miejsce wykonywania pracy, termin rozpoczęcia i wysokość wynagrodzenia. Podpisując umowę o pracę, należy zwrócić uwagę na jej formę i treść. Dlatego też poniżej przedstawiamy "rodzaje umów o pracę" oraz istotne części składowe, które powinny się w danej umowie znajdować.

Przeczytaj także: Praca tymczasowa kontra umowy śmieciowe

Umowa o pracę

Umowa o pracę to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, w oparciu o które między stronami nawiązana zostaje wieź prawna regulowana przepisami prawa jako ”stosunek pracy”. Na mocy tego porozumienia pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju pracy, a pracodawca do zatrudnienia go za wynagrodzenie. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca - do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o pracę jest umową starannego działania.

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków. W szczególności powinna określać:
  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • wynagrodzenie; ze wskazaniem składników wynagrodzenia, które odpowiada rodzajowi pracy

Zgodnie z art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik jest dobrowolnie podporządkowany pracodawcy.

Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę, regulowana przepisami działu drugiego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 300 tego kodeksu musi ona odpowiadać zarówno wymaganiom prawa pracy, jak i przepisom kodeksu cywilnego, który w art. 60 reguluje sposób składania oświadczenia woli, w art. 61 - termin złożenia takowego oświadczenia, w art. 66-70 terminy, miejsce i tryb zawarcia umowy oraz w art. 82-88 - wady oświadczenia woli, które mogą stanowić przyczynę uchylenia się od skutków zawarcia umowy. Wynika stąd, że przy zawieraniu umowy o pracę nie wystarczy znajomość kodeksu pracy. Przydatne jest również zapoznanie się - co najmniej - z podanymi przepisami kodeksu cywilnego.

Kodeks pracy w art. 25 rozróżnia kilka rodzajów umów o pracę. W zależności od czasu trwania umowy, a także celu na jaki zostaje zawarta są to:
  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas określony (w tym umowa na zastępstwo),
  • umowa na czas wykonywania określonej pracy,
  • umowa na czas nieokreślony.

 

1 2 ... 9

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: