eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks karny

Kodeks karny

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-06-06
aktualizacja: 2022-06-10

Kodeks karny to podstawowa norma regulująca zasady odpowiedzialności za przestępstwa, zawierająca katalog przestępstw oraz kary za nie grożące, łącznie z zasadami ich wymierzania. Podaje również zasady warunkowego zawieszenia wykonywania kary. Kodeks karny zawiera definicje przestępstw, określa również okoliczności łagodzące (między innymi regulacje dotyczące zakresu obrony koniecznej) oraz zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej. Kodeks karny przewiduje również odpowiedzialność za formy współsprawstwa przestępstwa, przygotowanie czy usiłowanie popełnienia przestępstwa oraz za podżeganie do popełnienia przestępstwa.
Polski Kodeks karny składa się z 3 części, czyli z części ogólnej, części szczególnej oraz części wojskowej.


Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

1. Jednolity tekst ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 kwietnia 2022 r.

2. Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447), który stanowi: „Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”


CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej (Art. 1. - Art. 12.)
Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa (Art. 13. - Art. 24.)
Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej (Art. 25. - Art. 31.)
Rozdział IV Kary (Art. 32. - Art. 38.)
Rozdział V Środki karne (Art. 39. - Art. 43c.)
Rozdział Va Przepadek i środki kompensacyjne (Art. 44. - Art. 52.)
Rozdział VI Zasady wymiaru kary i środków karnych (Art. 53. - Art. 63.)
Rozdział VII Powrót do przestępstwa (Art. 64. - Art. 65.)
Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (Art. 66. - Art. 84a.)
Rozdział X Środki zabezpieczające (Art. 93. - Art. 100.)
Rozdział XI Przedawnienie (Art. 101. - Art. 105.)
Rozdział XII Zatarcie skazania (Art. 106. - Art. 108.)
Rozdział XIII Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (Art. 109. - Art. 114a.)
Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych (Art. 115. - Art. 115.)
Rozdział XV Stosunek do ustaw szczególnych (Art. 116. - Art. 116.)

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 127. - Art. 139.)
Rozdział XVIII Przestępstwa przeciwko obronności (Art. 140. - Art. 147.)
Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (Art. 148. - Art. 162.)
Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (Art. 163. - Art. 172.)
Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Art. 173. - Art. 180a.)
Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku (Art. 181. - Art. 188.)
Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności (Art. 189. - Art. 193.)
Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (Art. 194. - Art. 196.)
Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (Art. 197. - Art. 205.)
Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (Art. 206. - Art. 211a.)
Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (Art. 212. - Art. 217a.)
Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Art. 232. - Art. 247a.)
Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (Art. 248. - Art. 251.)
Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (Art. 252. - Art. 264a.)
Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (Art. 265. - Art. 269c.)
Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (Art. 270. - Art. 277d.)
Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu (Art. 278. - Art. 295.)

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (Art. 317. - Art. 337.)
Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (Art. 343. - Art. 349.)
Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (Art. 350. - Art. 353.)
Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (Art. 356. - Art. 357.)
Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (Art. 358. - Art. 363.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2022 r. poz. 1138Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: