eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-06-06
aktualizacja: 2016-11-16

Kodeks postępowania karnego, określany często skrótem KPK, to podstawowa regulacja określająca zasady prowadzenia postępowania karnego. KPK składa się z 15 działów, i reguluje kwestie związane z postępowaniem przygotowawczym, postępowaniem w sprawach karnych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, postępowaniem po uprawomocnieniu się wyroku, postępowaniem w sprawie podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

KPK określa także zasady postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Kodeks postępowania karnego jest aktem prawnym kompleksowo regulującym zasady postępowania karnego w Polsce.


U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego


DZIAŁ I

PRZEPISY WSTĘPNE (Art. 1. - Art. 23b.)

DZIAŁ II

SĄD
Rozdział 1 Właściwość i skład sądu (Art. 24. - Art. 39.)
Rozdział 2 Wyłączenie sędziego (Art. 40. - Art. 44.)

DZIAŁ III

STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY
Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny (Art. 45. - Art. 48.)
Rozdział 4 Pokrzywdzony (Art. 49. - Art. 52.)
Rozdział 5 Oskarżyciel posiłkowy (Art. 53. - Art. 58.)
Rozdział 6 Oskarżyciel prywatny (Art. 59. - Art. 61.)
Rozdział 7 (uchylony)
Rozdział 8 Oskarżony (Art. 71. - Art. 81a.)
Rozdział 8a (uchylony)
Rozdział 9 Obrońcy i pełnomocnicy (Art. 82. - Art. 89.)
Rozdział 10 Przedstawiciel społeczny (Art. 90. - Art. 91.)

DZIAŁ IV

CZYNNOŚCI PROCESOWE
Rozdział 11 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (Art. 92. - Art. 107.)
Rozdział 12 Narada i głosowanie (Art. 108. - Art. 115.)
Rozdział 13 Porządek czynności procesowych (Art. 116. - Art. 121.)
Rozdział 14 Terminy (Art. 122. - Art. 127c.)
Rozdział 15 Doręczenia (Art. 128. - Art. 142.)
Rozdział 16 Protokoły (Art. 143. - Art. 155.)
Rozdział 17 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (Art. 156. - Art. 159.)
Rozdział 18 Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (Art. 160. - Art. 166.)

DZIAŁ V

DOWODY
Rozdział 19 Przepisy ogólne (Art. 167. - Art. 174.)
Rozdział 20 Wyjaśnienia oskarżonego (Art. 175. - Art. 176.)
Rozdział 21 Świadkowie (Art. 177. - Art. 192a.)
Rozdział 22 Biegli, tłumacze, specjaliści (Art. 193. - Art. 206.)
Rozdział 23 Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (Art. 207. - Art. 212.)
Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (Art. 213. - Art. 216.)
Rozdział 25 Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (Art. 217. - Art. 236a.)
Rozdział 26 Kontrola i utrwalanie rozmów (Art. 237. - Art. 242.)

DZIAŁ VI

ŚRODKI PRZYMUSU
Rozdział 27 Zatrzymanie (Art. 243. - Art. 248.)
Rozdział 28 Środki zapobiegawcze (Art. 249. - Art. 277.)
Rozdział 29 Poszukiwanie oskarżonego i list gończy (Art. 278. - Art. 280.)
Rozdział 30 List żelazny (Art. 281. - Art. 284.)
Rozdział 31 Kary porządkowe (Art. 285. - Art. 290.)
Rozdział 32 Zabezpieczenie majątkowe (Art. 291. - Art. 296.)

DZIAŁ VII

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
Rozdział 33 Przepisy ogólne (Art. 297. - Art. 302.)
Rozdział 34 Wszczęcie śledztwa (Art. 303. - Art. 308.)
Rozdział 35 Przebieg śledztwa (Art. 309. - Art. 320.)
Rozdział 36 Zamknięcie śledztwa (Art. 321. - Art. 325.)
Rozdział 36a Dochodzenie (Art. 325a. - Art. 325i.)
Rozdział 37 Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (Art. 326. - Art. 328.)
Rozdział 38 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (Art. 329. - Art. 330.)
Rozdział 39 Akt oskarżenia (Art. 331. - Art. 336.)

DZIAŁ VIII

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI
Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia (Art. 337. - Art. 347.)
Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej (Art. 348. - Art. 354a.)
Rozdział 42 Jawność rozprawy głównej (Art. 355. - Art. 364.)
Rozdział 43 Przepisy ogólne o rozprawie głównej (Art. 365. - Art. 380.)
Rozdział 44 Rozpoczęcie rozprawy głównej (Art. 381. - Art. 384.)
Rozdział 45 Przewód sądowy (Art. 385. - Art. 405.)
Rozdział 46 Głosy końcowe (Art. 406. - Art. 407.)
Rozdział 47 Wyrokowanie (Art. 408. - Art. 424.)

DZIAŁ IX

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Rozdział 48 Przepisy ogólne (Art. 425. - Art. 443.)
Rozdział 49 Apelacja (Art. 444. - Art. 458.)
Rozdział 50 Zażalenie i sprzeciw (Art. 459. - Art. 467.)

DZIAŁ X

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE
Rozdział 51 (uchylony)
Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (Art. 485. - Art. 499.)
Rozdział 53 Postępowanie nakazowe (Art. 500. - Art. 507.)
Rozdział 54 (uchylony)
Rozdział 54a Postępowanie przyspieszone (Art. 517a. - Art. 517j.)

DZIAŁ XI

NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Rozdział 55 Kasacja (Art. 518. - Art. 539.)
Rozdział 55a Skarga na wyrok sądu odwoławczego (Art. 539a. - Art. 539f.)
Rozdział 56 Wznowienie postępowania (Art. 540. - Art. 548.)

DZIAŁ XII

POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
Rozdział 57 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (Art. 549. - Art. 551.)
Rozdział 59 Ułaskawienie (Art. 560. - Art. 568.)
Rozdział 60 Orzekanie kary łącznej (Art. 568a. - Art. 577.)

DZIAŁ XIII

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Rozdział 62 Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (Art. 585. - Art. 589f.)
Rozdział 63 Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (Art. 590. - Art. 592f.)
Rozdział 66 Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (Art. 608. - Art. 611f.)
Rozdział 66e Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (Art. 611g. - Art. 611s.)
Rozdział 67 Przepisy końcowe (Art. 612. - Art. 615.)

DZIAŁ XIV

KOSZTY PROCESU
Rozdział 68 Przepisy ogólne (Art. 616. - Art. 622.)
Rozdział 69 Zwolnienie od kosztów sądowych (Art. 623. - Art. 625.)
Rozdział 70 Zasądzenie kosztów procesu (Art. 626. - Art. 641.)
Rozdział 71 (uchylony)

DZIAŁ XV

POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH
Rozdział 72 Przepisy ogólne (Art. 646. - Art. 662.)
Rozdział 73 Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze (Art. 663. - Art. 668.)
Rozdział 74 Postępowanie przed sądem (Art. 669. - Art. 673.)
Rozdział 75 (uchylony)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555
Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931
Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027
Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676
Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061, Nr 130, poz. 1188
Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, Nr 264, poz. 2641
Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416, Nr 178, poz. 1479
Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192, Nr 226, poz. 1647 i 1648
Dz. U. z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849, Nr 128, poz. 903
Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571, Nr 237, poz. 1651
Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 206, poz. 1589
Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307
Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438, Nr 279, poz. 1645
Dz. U. z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447, 1529
Dz. U. z 2013 r. poz. 480, 765, 849 , 1247, 1262, 1282, 1650
Dz. U. z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375, 1556
Dz. U. z 2015 r. poz. 21, 290, 396, 1185, 1186, 1334, 1788, 1855, 2281
Dz. U. z 2016 r. poz. 178, 437, 1020, 1070, 1243Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: