eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Kodeks pracy

Kodeks pracy

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1974-06-26
aktualizacja: 2023-05-29

Kodeks pracy to podstawowy akt określający i regulujący prawa oraz obowiązki osób objętych stosunkiem pracy i pracodawców. Reguluje również relacje na linii pracownik-pracodawca. Polski Kodeks pracy składa się z 15 działów. Określają one między innymi zasady zawierania stosunku pracy, ogólne reguły wynagradzania za pracę, obowiązki pracodawców oraz pracowników. Kodeks pracy określa również odpowiedzialność materialną pracowników, reguluje kwestie czasu pracy, urlopów czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy reguluje również zagadnienia związane ze sporami wynikającymi ze stosunku pracy oraz odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych.


Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T A W A z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1) Preambuła (uchylona)


DZIAŁ PIERWSZY

PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I Przepisy wstępne (Art. 1. - Art. 9 1 .)
Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy (Art. 10. - Art. 18 3 .)
Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu (Art. 18 3a . - Art. 18 3e .)
Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (Art. 18 4 . - Art. 18 5 .)
Rozdział III (zawierający art. 19-21 - uchylony)

DZIAŁ DRUGI

STOSUNEK PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 22. - Art. 24.)
Rozdział II Umowa o pracę
Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę (Art. 25. - Art. 29 2 .)
Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (Art. 30. - Art. 31.)
Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (Art. 32. - Art. 43.)
Oddział 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (Art. 52. - Art. 55.)
Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę (Art. 63. - Art. 67.)
Rozdział IIa (zawierający art. 67 1 -67 4 - uchylony)
Rozdział IIb (zawierający art. 67 5 -67 17 - uchylony)
Rozdział IIc Praca zdalna (Art. 67 18 . - Art. 67 34 .)
Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania (Art. 68. - Art. 72.)
Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru (Art. 73. - Art. 75.)
Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania (Art. 76. - Art. 76.)

DZIAŁ TRZECI

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
Rozdział Ia Wynagrodzenie za pracę (Art. 78. - Art. 83.)
Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę (Art. 84. - Art. 91.)
Rozdział IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna (Art. 92 1 . - Art. 92 1 .)
Rozdział IV Odprawa pośmiertna (Art. 93. - Art. 93.)

DZIAŁ CZWARTY

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Rozdział I Obowiązki pracodawcy (Art. 94. - Art. 99.)
Rozdział II Obowiązki pracownika (Art. 100. - Art. 101.)
Rozdział IIa Zakaz konkurencji (Art. 101 1 . - Art. 101 4 .)
Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników (Art. 102. - Art. 103 6 .)
Rozdział IV Regulamin pracy (Art. 104. - Art. 104 4 .)
Rozdział V Nagrody i wyróżnienia (Art. 105. - Art. 107.)
Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników (Art. 108. - Art. 113 1 .)

DZIAŁ PIĄTY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (Art. 124. - Art. 127.)

DZIAŁ SZÓSTY

CZAS PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 128. - Art. 128.)
Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy (Art. 129. - Art. 131.)
Rozdział III Okresy odpoczynku (Art. 132. - Art. 134.)
Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy (Art. 135. - Art. 150.)
Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych (Art. 151. - Art. 151 6 .)
Rozdział VI Praca w porze nocnej (Art. 151 7 . - Art. 151 8 .)
Rozdział VII Praca w niedziele i święta (Art. 151 9 . - Art. 151 12 .)

DZIAŁ SIÓDMY

URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe (Art. 152. - Art. 173.)
Rozdział II Urlopy bezpłatne (Art. 174. - Art. 175.)

DZIAŁ ÓSMY

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (Art. 175 1 . - Art. 189 1 .)

DZIAŁ DZIEWIĄTY

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 190. - Art. 193.)
Rozdział III Dokształcanie (Art. 197. - Art. 200.)
Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (Art. 200 1 . - Art. 200 2 .)
Rozdział IV Szczególna ochrona zdrowia (Art. 201. - Art. 204.)
Rozdział V Urlopy wypoczynkowe (Art. 205. - Art. 205.)
Rozdział VI Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (Art. 206. - Art. 206.)

DZIAŁ DZIESIĄTY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy (Art. 207. - Art. 209 3 .)
Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika (Art. 210. - Art. 212.)
Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (Art. 213. - Art. 214.)
Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne (Art. 215. - Art. 219.)
Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia (Art. 226. - Art. 233.)
Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (Art. 234. - Art. 237 1 .)
Rozdział VIII Szkolenie (Art. 237 2 . - Art. 237 5 .)
Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (Art. 237 6 . - Art. 237 10 .)
Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (Art. 237 11 . - Art. 237 11 .)

DZIAŁ JEDENASTY

UKŁADY ZBIOROWE PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 238. - Art. 241 13 .)
Rozdział II Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (Art. 241 14 . - Art. 241 21 .)
Rozdział III Zakładowy układ zbiorowy pracy (Art. 241 22 . - Art. 241 30 .)

DZIAŁ DWUNASTY

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 242. - Art. 243.)
Rozdział II Postępowanie pojednawcze (Art. 244. - Art. 261.)
Rozdział III Sądy pracy (Art. 262. - Art. 266-280.)

DZIAŁ TRZYNASTY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA (Art. 281. - Art. 283.)
Rozdział II (zawierający art. 284-290 1 - uchylony)

DZIAŁ CZTERNASTY

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (Art. 291. - Art. 295.)

DZIAŁ CZTERNASTY A

(ZAWIERAJĄCY ART. 295 1 IART. 295 2 - UCHYLONY)

DZIAŁ PIĘTNASTY

PRZEPISY KOŃCOWE (Art. 296. - Art. 305.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140
Dz. U. z 2023 r. poz. 240Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: