eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoKodeksy › Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-08-29
aktualizacja: 2016-11-17

Ordynacja podatkowa to akt normatywny (ustawa) określający zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające oraz tajemnicę skarbową. Ordynacja podatkowa zawiera między innymi reguły określające zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników czy organów pobierających podatki. Ordynacja podatkowa określa również procedury, które powinny stosować organy podatkowe i podatnicy w toku postępowania podatkowego.

Ordynacja podatkowa składa się z dziewięciu działów (w tym trzech dwuczęściowych - czyli praktycznie zawiera dwanaście działów). Ustawa Ordynacja podatkowa została uchwalona dnia 29 sierpnia 1997 roku, jednak od tego czasu była wielokrotni nowelizowana. Jest jedną z najczęściej zmienianych regulacji.


Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa


DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE (Art. 1. - Art. 12.)

DZIAŁ II

ORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ
Rozdział 1 Organy podatkowe (Art. 13. - Art. 14.)
Rozdział 1a Interpretacje przepisów prawa podatkowego (Art. 14a. - Art. 14s.)
Rozdział 2 Właściwość organów podatkowych (Art. 15. - Art. 20.)

DZIAŁ IIA

POROZUMIENIA W SPRAWACH USTALENIA CEN TRANSAKCYJNYCH (Art. 20a. - Art. 20r.)

DZIAŁ III

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Rozdział 1 Powstawanie zobowiązania podatkowego (Art. 21. - Art. 25.)
Rozdział 2 Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (Art. 26. - Art. 32.)
Rozdział 3 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Art. 33. - Art. 46i.)
Rozdział 4 Terminy płatności (Art. 47. - Art. 50.)
Rozdział 5 Zaległość podatkowa (Art. 51. - Art. 52a.)
Rozdział 6 Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (Art. 53. - Art. 58.)
Rozdział 7 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (Art. 59. - Art. 67.)
Rozdział 7a Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (Art. 67a. - Art. 67e.)
Rozdział 8 Przedawnienie (Art. 68. - Art. 71.)
Rozdział 9 Nadpłata (Art. 72. - Art. 80.)
Rozdział 9a Podpisywanie deklaracji (Art. 80a. - Art. 80b.)
Rozdział 10 Korekta deklaracji (Art. 81. - Art. 81c.)
Rozdział 11 Informacje podatkowe (Art. 82. - Art. 86.)
Rozdział 12 Rachunki (Art. 87. - Art. 90.)
Rozdział 13 Odpowiedzialność solidarna (Art. 91. - Art. 92.)
Rozdział 15 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (Art. 107. - Art. 119.)

DZIAŁ IIIA

PRZECIWDZIAŁANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (Art. 119a. - Art. 119f.)
Rozdział 2 Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania (Art. 119g. - Art. 119l.)
Rozdział 3 Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (Art. 119m. - Art. 119v.)
Rozdział 4 Opinie zabezpieczające (Art. 119w. - Art. 119zf.)

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Rozdział 1 Zasady ogólne (Art. 120. - Art. 129.)
Rozdział 3 Strona (Art. 133. - Art. 138.)
Rozdział 3a Pełnomocnictwo (Art. 138a. - Art. 138o.)
Rozdział 4 Załatwianie spraw (Art. 139. - Art. 143.)
Rozdział 5 Doręczenia (Art. 144. - Art. 154c.)
Rozdział 6 Wezwania (Art. 155. - Art. 160.)
Rozdział 7 Przywrócenie terminu (Art. 161. - Art. 164.)
Rozdział 8 Wszczęcie postępowania (Art. 165. - Art. 171.)
Rozdział 9 Metryki, protokoły i adnotacje (Art. 171a. - Art. 177.)
Rozdział 10 Udostępnianie akt (Art. 178. - Art. 179.)
Rozdział 11 Dowody (Art. 180. - Art. 200.)
Rozdział 11a Rozprawa (Art. 200a. - Art. 200d.)
Rozdział 12 Zawieszenie postępowania (Art. 201. - Art. 206.)
Rozdział 13 Decyzje (Art. 207. - Art. 215.)
Rozdział 14 Postanowienia (Art. 216. - Art. 219.)
Rozdział 15 Odwołania (Art. 220. - Art. 235.)
Rozdział 16 Zażalenia (Art. 236. - Art. 239.)
Rozdział 16a Wykonanie decyzji (Art. 239a. - Art. 239j.)
Rozdział 17 Wznowienie postępowania (Art. 240. - Art. 246.)
Rozdział 18 Stwierdzenie nieważności decyzji (Art. 247. - Art. 252.)
Rozdział 19 Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (Art. 253. - Art. 257.)
Rozdział 20 Wygaśnięcie decyzji (Art. 258. - Art. 259a.)
Rozdział 21 Odpowiedzialność odszkodowawcza (Art. 260. - Art. 261.)
Rozdział 22 Kary porządkowe (Art. 262. - Art. 263.)
Rozdział 23 Koszty postępowania (Art. 264. - Art. 271.)

DZIAŁ V

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE (Art. 272. - Art. 280.)

DZIAŁ VI

KONTROLA PODATKOWA (Art. 281. - Art. 292.)

DZIAŁ VII

TAJEMNICA SKARBOWA (Art. 293. - Art. 305.)

DZIAŁ VIIA

WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI
Rozdział 1 Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (Art. 305a. - Art. 305a.)

DZIAŁ VIII

PRZEPISY KARNE (Art. 306. - Art. 306.)

DZIAŁ VIIIA

ZAŚWIADCZENIA (Art. 306a. - Art. 306n.)

DZIAŁ IX

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących (Art. 307-323. - Art. 307-323.)
Rozdział 2 Przepisy przejściowe (Art. 324. - Art. 342.)
Rozdział 3 Przepisy końcowe (Art. 343. - Art. 344.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932, 2184
Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: