eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę

2011-09-21 13:43

Rozwiązanie umowy o pracę

© fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z różnych przyczyn. Umowa może ulec rozwiązaniu wraz z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, na mocy porozumienia stron, czyli za obopólną zgodą pracodawcy i pracownika, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem

Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z różnych przyczyn. Oto niektóre powody rozwiązania umowy w zależności od rodzaju umowy o pracę. Umowa może ulec rozwiązaniu:
  • wraz z upływem czasu, na który była zawarta (umowa na czas określony),
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta (umowa o wykonanie danej pracy),
  • na mocy porozumienia stron, czyli za obopólną zgodą pracodawcy i pracownika (wszystkie rodzaje umów),
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wszystkie rodzaje umów),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (wszystkie rodzaje umów pod pewnymi warunkami).
Do rozwiązania umowy o pracę na okres próbny dochodzi po upływie okresu, na jaki została zawarta. Może ona zostać rozwiązana za wypowiedzeniem także przed upływem tego okresu.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną i zawierać przyczynę takiego stanu rzeczy, podstawę prawną, a także pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu.

Z winy pracownika

Jako pracodawca masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli pracownik:
  • poważnie naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,
  • popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku (przestępstwo musi być albo oczywiste, albo stwierdzone prawomocnym wyrokiem),
  • z własnej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Po uzyskaniu wiadomości o przewinieniu pracownika pracodawca ma miesiąc czasu na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przed podjęciem decyzji należy powiadomić o sprawie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, która ma prawo wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Oczywiście dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, w których istnieją organizacje związkowe.

Długotrwała choroba

Umowę można rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy pracownik od dłuższego czasu choruje. I tak, umowę można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, gdy niezdolność pracownika do pracy na skutek choroby trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był wcześniej zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia oraz zasiłku oraz pobierania zasiłku rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był wcześniej zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
Przykładowo, jeśli pracował 7 miesięcy, a potem 7 miesięcy był na zwolnieniu, to po upływie tego okresu może być zwolniony bez wypowiedzenia. To samo ma zastosowanie w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Umowę można rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia także w sytuacji, gdy pracownik z powodów innych niż wyżej wymienione nie pojawił się w pracy przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od chwili rozwiązania umowy pracownik zgłosi chęć powrotu do pracy, motywując to ustaniem przyczyn, które spowodowały jego zwolnienie, powinieneś, o ile to możliwe, go zatrudnić.

Ograniczenia

Nie wolno rozwiązać umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik jest nieobecny w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem i pobiera z tego tytułu zasiłek lub – w przypadku, gdy sam choruje na chorobę zakaźną – wynagrodzenie i zasiłek.

 

1 2 ... 5

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: