eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Okres wypowiedzenia - niedozwolone skrócenie

Okres wypowiedzenia - niedozwolone skrócenie

2009-05-02 08:35

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracodawca postanowił wypowiedzieć zatrudnionemu umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracownik przepracował w firmie 8 miesięcy, w związku z czym obowiązywał w jego przypadku jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Z dokumentu wynikało jednak, że okres ten wynosi 2 tygodnie. Jakie uprawnienia przysługują w takiej sytuacji pracownikowi? Czy okres wypowiedzenia wydłuża się automatycznie?

Przeczytaj także: Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia umowy bezterminowej?

Ważny okres wymagany, a nie faktyczny

Sposób postępowania w przypadku prawnie niedozwolonego skrócenia okresu wypowiedzenia został uregulowany w art. 49 K.p. Zgodnie z tym przepisem, zastosowanie okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagają tego przepisy powoduje, że umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego.

Omawiana tu regulacja dotyczy specyficznego przypadku, w którym wbrew wymogom narzuconym przez ustawodawcę dochodzi do skrócenia okresu wypowiedzenia. Przyczyny, z powodu których okres ten uległ niedozwolonemu skróceniu są tu nieistotne. A zatem, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na skutek błędu pracodawcy, braku wystarczającej znajomości przepisów, czy też poprzez świadome naruszenie przepisów w tym zakresie, umowa o pracę rozwiąże się po upływie okresu wymaganego, a nie rzeczywiście zastosowanego.

Kwestie płacowe

Istotnym aspektem bezprawnego skrócenia przysługującemu pracownikowi okresu wypowiedzenia jest kwestia wynagrodzenia. Jest to o tyle ważne, że niejednokrotnie zatrudnieni nie są dopuszczani do pracy w tym okresie. Przepisy gwarantują tu jednak ochronę- pracownikowi, któremu wskutek bezpodstawnego odsunięcia od wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę faktycznie skrócono ten okres przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 49 K.p. (por. uchwała SN z 19 maja 1992 r., I PZP 26/92. OSNCP 1993, Nr 1-2, poz. 8).

Obliczenie wysokości wynagrodzenia następuje tu w oparciu o przepisy rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w K.p. (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Stosownie do § 1 wspomnianego rozporządzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia za czas do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli został zastosowany okres wypowiedzenia krótszy od wymaganego, pracodawca powinien zastosować zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W żadnym wypadku nie znajduje tu zastosowania art. 81 K.p. dotyczący przestoju w pracy.

Przepisowa długość okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej

Przypomnijmy, długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi (art. 36 § 1 K.p.):
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące w przypadku pracowników zatrudnionych minimum przez 3 lata.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że przepisy K.p. dopuszczają możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia jedynie w przypadkach określonych w art. 361 (ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, inne przyczyny niedotyczące pracowników- głównie chodzi tu o zwolnienia w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: