eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Lista obecności zamiast ewidencji czasu pracy?

Lista obecności zamiast ewidencji czasu pracy?

2011-09-19 11:42

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą oraz udostępniać tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

Przeczytaj także: Podróż służbowa a ewidencja czasu pracy

Pytanie: Czy lista obecności, na której będzie wpisana godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz będą zaznaczone wszystkie nieobecności w pracy, może zastąpić miesięczną ewidencję czasu pracy?

Odpowiedź: Sam sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników pozostawiony został decyzji pracodawcy. Każda ewidencja będzie właściwa, jeśli tylko będą z niej wynikały te wszystkie informacje, które zostały opisane wyżej. A zatem jeśli wszystkie godziny i dni pracy, urlopy, zwolnienia i nieobecności będą odnotowywane w prowadzonej przez autora pytania ewidencji, to będzie ona właściwa.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą oraz udostępniać tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Nie ewidencjonuje się godzin pracy w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej (art. 149 kp).

Zakres ewidencji czasu pracy szczegółowo określa § 8 pkt 1 rozporządzenia o aktach osobowych. Powołany przepis obliguje pracodawcę do założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna:
  • Art. 149 Kodeksu pracy.
  • § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.); w tekście: rozporządzenie o aktach osobowych.


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: