eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Nagroda jubileuszowa a staż pracy

Nagroda jubileuszowa a staż pracy

2011-07-05 13:32

Warunki nabywania prawa do nagrody jubileuszowej, w tym ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody, wysokość nagrody oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają przepisy wewnątrzzakładowe, tj. układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania.

Przeczytaj także: Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Proszę o pomoc w interpretacji zapisu w naszym zakładowym układzie pracy dotyczącego wypłaty nagrody jubileuszowej. Zgodnie z nim: „pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe po osiągnięciu okresu zatrudnienia wymienionego niżej - w tym co najmniej 5 lat w zakładzie pracy i w wysokości określonej poniżej:
  • po 20 latach pracy 200% wynagrodzenia,
  • po 25 latach pracy 250% wynagrodzenia itd.”
Pracownik w styczniu 2011 r. osiągnął 25-letni staż pracy. Wymagany 5-letni okres zatrudnienia w naszym zakładzie spełni w maju 2011 r. Czy po spełnieniu drugiego warunku należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy nie należy wypłacać nagrody jubileuszowej, ponieważ w styczniu 2011 r. pracownik jednocześnie nie spełnił obu warunków?

Nadmieniam, że zgodnie z wcześniejszymi zapisami uzp pracownik nabywał prawo do nagrody nawet na drugi dzień po zatrudnieniu w naszym zakładzie, jeśli spełniał warunki. Wprowadzenie powyższego zapisu miało na celu ograniczenie kosztów.


Odpowiedź: Pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową w maju 2011 r., ponieważ wtedy spełnione zostaną wszystkie warunki (wymagany ogólny i zakładowy staż pracy) do nabycia do niej prawa.

1. Prawo do jubileuszówki nie jest powszechne i wynika z przepisów wewnętrznych

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami powszechnymi. Przysługują one pracownikom tylko tych zakładów pracy, w których przepisy płacowe przewidują takie świadczenie.
Warunki nabywania prawa do nagrody jubileuszowej, w tym ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody, wysokość nagrody oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają przepisy wewnątrzzakładowe, tj. układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania.

Tak więc o tym, czy w danym przypadku pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, decydują przepisy płacowe obowiązujące w zakładzie pracy, w którym pracownik jest zatrudniony (o ile przewidują one wypłacanie takiej nagrody).

Przepisy te określają:
  • po ilu latach pracownik nabywa prawo do nagrody oraz
  • które okresy pracy (i ewentualnie inne okresy) należy przy tym uwzględnić.
2. Nagroda jubileuszowa - po spełnieniu wszystkich wewnątrzprzepisowych wymagań

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, przy ustalaniu stażu pracy warunkującego nabycie prawa do nagrody jubileuszowej decydujące znaczenie mają postanowienia obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, które wskazują, jakie okresy uwzględnia się przy ustalaniu prawa do nagrody. Z zapisów tych wynika, że warunkiem nabycia prawa do nagrody jest posiadanie okresu zatrudnienia wynoszącego 20 lub 25 lat, w tym co najmniej 5 lat tzw. stażu zakładowego.

Pracownik w styczniu 2011 r. spełniał warunek posiadania 25-letniego ogólnego stażu pracy, natomiast 5-letni staż zakładowy uzyska w maju 2011 r. Po spełnieniu tego drugiego warunku pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 250% wynagrodzenia. Z tą chwilą spełni bowiem przewidziane w układzie zbiorowym warunki nabycia prawa do nagrody.

Podstawa prawna:
  • art. 771 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: