eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej

2011-05-12 13:23

Pracownik ma roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy. W przypadku gdy postanowienia nowego układu zbiorowego pracy w zakresie zaliczania danych okresów do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej są mniej korzystne dla pracownika, pracodawca powinien zmienić je w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Przeczytaj także: Prawo do nagrody jubileuszowej: jaki staż pracy?

Pytanie: Dnia 30 listopada 2010 r. nastąpiło przejęcie pracowników innej firmy (na podstawie art. 231 Kodeksu pracy), którzy z tym dniem podpisali porozumienie zmieniające warunki umów o pracę. Obowiązującym zakładowym układem zbiorowym pracy stał się dla nich w tym momencie układ przejmującego pracodawcy.

Pracownik w marcu 2011 r. złożył podanie o wypłatę nagrody jubileuszowej, twierdząc, że 1 stycznia 2010 r. (kiedy był jeszcze zatrudniony w poprzedniej firmie) upłynął mu 15-letni okres stażu pracy (prawo do pierwszej nagrody). W poprzednim zakładzie pracy pierwsza nagroda jubileuszowa wypłacana była po 20 latach.

Czy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej? Jak wliczać staż do nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w poprzednim zakładzie pracy pewne okresy nie były zaliczane do stażu, a w przejętym zakładzie są zaliczane lub odwrotnie?


Odpowiedź: Pracownik ma roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy. W przypadku gdy postanowienia nowego układu zbiorowego pracy w zakresie zaliczania danych okresów do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej są mniej korzystne dla pracownika, pracodawca powinien zmienić je w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

1. Przez 1 rok przejętych pracowników obejmuje „stary” układ zbiorowy

W razie przejęcia pracowników na skutek przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników w okresie 1 roku od przejścia stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem. Jeżeli więc u poprzedniego pracodawcy obowiązywał układ zbiorowy pracy, to nowy pracodawca ma obowiązek stosowania przez 1 rok postanowień tego układu w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.

Natomiast w przypadku gdy w poprzednim zakładzie pracy nie obowiązywał układ zbiorowy pracy, a u nowego pracodawcy taki układ obowiązuje, pracownicy z chwilą przejścia zostają objęci postanowieniami układu, który funkcjonuje u pracodawcy przejmującego.

2. Nagroda jubileuszowa - po spełnieniu określonych w przepisach (układzie) przesłanek

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem o charakterze powszechnym i warunki jej nabycia określają przepisy wewnątrzzakładowe, obowiązujące u danego pracodawcy (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania). Przepisy te określają przesłanki nabycia prawa do nagrody, wysokość nagrody, okresy, za które nagroda przysługuje oraz sposoby obliczania stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody.

Jeżeli więc, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy obowiązującego u pracodawcy przejmującego, pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa po 15 latach pracy, to pracownik posiadający wymagany staż pracy ma roszczenie o wypłatę tej nagrody. Nie ma przy tym znaczenia, że staż pracy pracownik osiągnął jeszcze przed przejściem do nowego pracodawcy, ani to, że w poprzednim zakładzie pracy nagroda przysługiwała dopiero po 20 latach pracy. Decydujące znaczenie ma fakt spełnienia przesłanek nabycia prawa do nagrody, określonych w układzie zbiorowym pracy, którym pracownik został objęty z chwilą przejęcia przez nowego pracodawcę.

Należy pamiętać, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, kiedy stały się wymagalne. Obecnie pracownik może więc skutecznie dochodzić wypłaty nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: