eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › "Zbiorcze" świadectwo pracy

"Zbiorcze" świadectwo pracy

2011-06-29 13:21

Pracodawca będzie mógł wydać pracownikowi jedno "zbiorcze" świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia. Pracownik pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy, jeśli strony ponownie podpiszą umowę o pracę, przy czym w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego zniesiono wymóg bezpośredniości rozumiany jako kontynuowanie zatrudnienia bez dnia przerwy.

Przeczytaj także: Błędne świadectwo pracy

Pytanie: W dniu 1 kwietnia br. zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny, który upłynie 30 czerwca br. Następną umowę zamierzamy podpisać 1 lipca br. na czas określony wynoszący dwa lata. Czy powinniśmy wydać świadectwo pracy po okresie próbnym? Jeśli nie, to czy na koniec zatrudnienia wydajemy jedno, czy dwa dokumenty? Jak należy rozumieć pojęcie pozostawania w zatrudnieniu, o którym jest mowa w art. 97 § 11 K.p.

Odpowiedź: Pracodawca będzie mógł wydać pracownikowi, o którym jest mowa w pytaniu, jedno "zbiorcze" świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia. Pracownik pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy, jeśli strony ponownie podpiszą umowę o pracę, przy czym w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego zniesiono wymóg bezpośredniości rozumiany jako kontynuowanie zatrudnienia bez dnia przerwy.

Omawiając poruszone zagadnienie należy podkreślić, że nadal obowiązuje zasada obligująca pracodawcę do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Odstępstwa od tej reguły dotyczą sytuacji, gdy zatrudnienie jest kontynuowane. W obowiązującym do 20 marca 2011 r. stanie prawnym, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązał kolejną umowę o pracę (obojętnie jakiego rodzaju) bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej był obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.

Aktualnie, w myśl zmienionego art. 97 § 11 K.p., jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę:
  • na okres próbny,
  • na czas określony,
  • na czas wykonania określonej pracy,
Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Świadectwo pracy należy wydać w dniu upływu ww. terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

Powyższe zasady wydawania świadectw pracy stosuje się do stosunków pracy nawiązanych na podstawie terminowych umów o pracę poczynając od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. nr 36, poz. 181), tj. od 21 marca br.

Zwracamy uwagę! Pracownik, z którym zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie terminowych umów o pracę może w każdym czasie żądać wydania:
  • świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem każdej z tych umów o pracę lub
  • świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania.
Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Przykład:
W dniu 1 kwietnia 2011 r. z pracownikiem została zawarta umowa o pracę na okres próbny, który upłynie 30 czerwca br. Następną umowę strony podpiszą 1 lipca br. na czas określony do 30 czerwca 2013 r.

Rozwiązanie drugiej umowy o pracę zawartej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu (tj. po 27 miesiącach od nawiązania pierwszej z umów). Zbiorcze świadectwo pracy należy wydać 30 czerwca 2013 r. Pracownik po rozwiązaniu pierwszej umowy w każdym czasie może żądać wydania świadectwa pracy dokumentującego tę pracę.

Przykład:
Załóżmy, że pracodawca, który zatrudnił pracownika na okres próbny od 1 kwietnia do 31 maja br. podpisze z nim 2 czerwca br. umowę na czas określony wynoszący 14 miesięcy, a następnie umowę na czas nieokreślony.

W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany do wydania "zbiorczego" świadectwa pracy po drugiej umowie. Nowe zasady nie dotyczą bowiem sytuacji, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie umowy bezterminowej.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: