eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › BHP w firmie: jak PIP egzekwuje przepisy?

BHP w firmie: jak PIP egzekwuje przepisy?

2009-11-29 00:28

Państwowa Inspekcja Pracy jest głównym organem sprawującym nadzór na przestrzeganiem przepisów dotyczących warunków pracy. Prowadzone przez nią działania kontrolne pokazują, że bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach ciągle pozostawiają wiele do życzenia. Pracodawcy powinni pamiętać, że w razie stwierdzenia nieprawidłowości PIP dysponuje licznymi środkami prawnymi mającymi na celu przywrócenie pożądanego stanu bhp, a informację o uchybieniach przekazuje innym, zainteresowanym organom.

Przeczytaj także: BHP w firmie: praca przy komputerze- podnóżek

Przepisy Kodeksu pracy poświęcają sporo miejscom zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Szczegółowy katalog podstawowych obowiązków pracodawcy związanych z bhp ustawodawca zawarł w art. 207 K.p. Z przepisu tego wynika, że w celu ochrony zdrowia i życia pracowników szef zobligowany jest do zapewnienia personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Chodzi tu m.in. o:
  • zorganizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewnianie respektowania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń dotyczących usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolę wykonania tych poleceń,
  • dbałość o rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  • zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Jak już zostało wspomniane we wstępie, głównym organem, który sprawuje pieczę nad przestrzeganiem warunków pracy jest PIP, który w razie stwierdzenia uchybień wyposażony jest w środki prawne dyscyplinujące pracodawcę.

I tak, w przypadku naruszenia przepisów i zasad bhp właściwe organy PIP są uprawnione do (art. 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.):
  • nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
  • nakazania natychmiastowego wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace (por. wyrok NSA w Gdańsku z 26 października 1999 r., II SA/Gd 1931/97, Pr. Pracy 2000, Nr 4, poz. 36),
  • nakazania natychmiastowego skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,
  • nakazania natychmiastowego wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
  • nakazania natychmiastowego zaprzestania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Ewidencja czasu pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: