eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przejęcie firmy a badania i szkolenia pracowników

Przejęcie firmy a badania i szkolenia pracowników

2010-01-22 01:10

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: część firmy została przejęta przez nowego pracodawcę. Dotychczasowe obowiązki przejętych pracowników nie uległy zmianie. Zmieniło się natomiast miejsce wykonywania pracy. Czy w takiej sytuacji konieczne jest ponowne przeszkolenie zatrudnionych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy nowy szef musi skierować przejętą załogę na badania lekarskie?

Przeczytaj także: Skierowanie na badania kontrolne w gestii szefa

W świetle obowiązujących przepisów, poddawanie nowych pracowników wstępnym badaniom lekarskim jest koniecznością (por. art. 229 K.p.) Co więcej, § 4 powołanej regulacji nie pozostawia żadnych wątpliwości- pracodawca nie może dopuścić do pracy podwładnego, który nie legitymuje się aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Obowiązek skierowania podwładnego na badania, o których wspomniano powyżej, nie obciąża pracodawcy tylko w jednym przypadku. Mianowicie, badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Jeżeli chodzi zaś o kierowanie pracowników na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to zgodnie z art. 2373 K.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Właśnie z powyższego wynika ciążący na jego barkach obowiązek w zakresie:
  • przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy,
  • prowadzenia szkoleń okresowych.

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wstępnych badań lekarskich, szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Przypadek przejęcia firmy (ewentualnie jej części) przez nowego pracodawcę jest dość specyficzny. Reguluje go art. 231 K.p., w myśl którego przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę powoduje, że staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Nie ma zatem konieczności, aby przejemca podpisywał z przejętym personelem nowe umowy o pracę (por. wyrok SN z 28 września 1990 r., I PR 251/90, OSN 1992, Nr 5, poz. 78). Wyjątkiem są tu jedynie osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, którym osoba przejmująca zakład pracy ma obowiązek zaproponować nowe warunki pracy i płacy (por. art. 231 § 5 K.p.).

Skoro zatem wstępne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp nie jest konieczne w przypadku nawiązywania kolejnego stosunku pracy z tym samym pracodawcą, to zasadne wydaje się uznać, iż konieczność ta nie pojawia się również w razie przejęcia firmy w trybie art. 231 K.p. i to nawet wówczas, gdy w wyniku przejęcia dojdzie do zmiany miejsca świadczenia pracy. Postanowienia dotychczas obowiązujących umów o pracę nadal bowiem zachowują swą aktualność, zmianie ulega jedynie jedna ze stron stosunku pracy- nowy pracodawca wstępuje w prawa i obowiązki swojego poprzednika.

Podkreślenia wymaga jednak, że ponowne szkolenia oraz badania pracowników staną się niezbędne, jeżeli po przejęciu firmy okaże się np., że w nowym miejscu wykonywania pracy panują warunki, które wiążą się ze wzmożonym zagrożeniem dla życia i zdrowia personelu. Ponadto nowy szef nie może zapominać, że wraz z przejęciem firmy obciąża go obowiązek kierowania podwładnych na badania i szkolenia okresowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: