eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika

Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika

2009-11-27 04:25

Rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika, jako podstawę prawną należy wskazać art. 30 § 1 pkt 1 kodeksu pracy w zw. z art. 1 ust. 1 (przy zwolnieniach grupowych) lub w zw. z art. 10 ust. 1 (przy zwolnieniach indywidualnych) tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych.

Przeczytaj także: Wymuszone rozwiązanie umowy za porozumieniem

Czy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron kwalifikuje się do pojęcia „przyczyn niedotyczących pracowników”? Czy w świadectwie pracy, w którym wykazano, że stosunek pracy wygasł na mocy porozumienia stron - art. 30 § 1 pkt 1 kp. należy wykazać, czy przyczyna dotyczyła pracodawcy czy pracownika, a może żadnej ze stron?
Konieczne jest to do ustalenia, czy pracownikowi przysługują akcje pracownicze na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Według tej ustawy akcje pracownicze należą się pracownikowi przy rozwiązaniu umowy m.in. z przyczyn niedotyczących pracownika.


1. W świadectwie pracy podaje się tryb i podstawę rozwiązania umowy

W świadectwie pracy pracodawca wskazuje tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy bez wskazywania przyczyn, z jakich doszło do rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli zatem strony zawierają porozumienie stron, na mocy którego dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, to w świadectwie pracy pracodawca powinien wskazać jako tryb rozwiązania umowy - porozumienie stron, a jako podstawę prawną - art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

2. Inne informacje wpływające na uprawnienia pracownicze także wskazywane w świadectwie

Poza informacjami dotyczącymi m.in. okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy w świadectwie pracy należy jednak podać również inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Dlatego też w sytuacji, gdy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z przyczyn niedotyczących pracownika na zasadach i w trybie określonym w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych, pracodawca powinien tę okoliczność wskazać w świadectwie pracy, gdyż może mieć ona znaczenie dla ustalenia prawa do określonych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Zdaniem SN: Inicjatywa i interes pracownika nie są przyczynami niedotyczącymi pracownika

Nie jest zaś wyłącznym powodem rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika jej rozwiązanie za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika i w jego interesie.
(fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r., III PK 18/06)

3. Przyczyny niedotyczące pracownika istotne także przy porozumieniu stron

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników może nastąpić zarówno w trybie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jak również na mocy porozumienia stron. W związku z tym pracodawca powinien pośrednio wskazać przyczynę rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy, uzupełniając podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy o:
  • art. 1 ust. 1 ww. ustawy - jeżeli do rozwiązania stosunku pracy doszło w trybie zwolnień grupowych lub
  • art. 10 ust. 1 ww. ustawy - w przypadku zwolnień indywidualnych.

Ponieważ w przypadku opisanym w pytaniu przyznanie pracownikowi akcji pracowniczych uzależnione jest od tego, czy do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn niedotyczących pracownika, informacja o tym powinna zostać zamieszczona w świadectwie pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 97 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 1 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844),
  • § 1 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: