eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Niezdolność do pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Niezdolność do pracy a rozwiązanie umowy o pracę

2009-11-27 05:55

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim do czasu upływu okresu uzasadniającego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Pracodawca może wcześniej rozwiązać umowę o pracę tylko za porozumieniem stron. Pomimo pobierania renty pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego.

Przeczytaj także: Wypowiedzenie umowy na zwolnieniu lekarskim

Czy pracownicy, która w trakcie urlopu wychowawczego udzielonego do 13 października 2009 r. uzyskała orzeczenie o niezdolności do pracy do 30 kwietnia 2013 r., a następnie rentę z tego tytułu, a po zakończeniu tego urlopu nie stawiła się do pracy i przedstawiła zwolnienie lekarskie, można wypowiedzieć umowę o pracę? Jeżeli nie, to czy można z pracownicą rozwiązać umowę w inny sposób? Czy pracownik pomimo prawa do renty będzie miał prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku od 1. dnia niezdolności do pracy?

1. W okresie choroby nie można wypowiedzieć pracownicy umowy

W związku z tym, iż pracownica po okresie urlopu wychowawczego, z powodu niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie) nie stawiła się do pracy, oznacza, że w chwili obecnej pracodawca nie może wypowiedzieć jej umowy o pracę.

Pracownica w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim podlega bowiem ochronie przed wypowiedzeniem umowy. W sytuacji opisanej w pytaniu ochrona ta obejmuje, w przypadku pracownicy zatrudnionej u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy (przed zwolnieniem), okres 182 dni (lub 270 w przypadku gruźlicy bądź choroby przypadającej w okresie ciąży). Oznacza to, iż do momentu upływu tego okresu pracodawca nie może wypowiedzieć pracownicy umowy o pracę. Po tym czasie pracodawca będzie mógł rozwiązać z pracownicą umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Ważne!
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje w czasie pobierania renty
Okres ochrony pracownicy przed wypowiedzeniem nie będzie obejmował dodatkowo 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż świadczenie to nie jest przyznawane m.in. osobom pobierającym rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jaką jest zwolnienie lekarskie, do czasu upływu wskazanych wyżej terminów pracodawca może rozwiązać z pracownicą umowę o pracę tylko za porozumieniem stron.

Ważne!
Z orzeczoną niezdolnością do pracy także można pracować
Orzeczenie lekarskie z ZUS o czasowej, całkowitej niezdolności do pracy nie jest jednoznaczne z koniecznością rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę. Pracownik z takim orzeczeniem może bowiem wykonywać pracę, o ile lekarz medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach dopuści pracownika do pracy na dotychczasowym bądź innym stanowisku pracy.

2. W czasie pobierania renty należy się wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Pracownica pomimo ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypacanego w okresie niezdolności do pracy już od 1. dnia orzeczonej niezdolności do pracy. Wypłata tych świadczeń może w wyjątkowych sytuacjach spowodować jednak zmniejszenie lub nawet zawieszenie prawa do renty, jeśli przychody z tytułu tych świadczeń przekroczą odpowiednio:
  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmniejszenie wysokości renty),
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zawieszenie prawa do renty).
Po stronie osoby pobierającej rentę leży obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego rentę o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zmniejszenie lub zawieszenie prawa do renty.

Podstawa prawna:
  • art. 30 § 1 pkt 1, art. 41, art. 53 § 1 pkt. 1 lit. b, art. 93 § 3 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 57, art. 104 ust. 1, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227),
  • art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: