eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie zmieniające a choroba pracownika

Wypowiedzenie zmieniające a choroba pracownika

2009-06-02 14:10

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: w związku z reorganizacją dużej firmy planowane są grupowe zwolnienia. Zlikwidowany zostanie m.in. jeden z działów, którego kierownikiem jest osoba od dłuższego czasu przebywająca na zwolnieniu lekarskim, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca ma jednak zamiar zaproponować jej inne stanowisko. Czy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy można wręczyć pracownikowi w trakcie choroby, czy też należy poczekać aż stawi się w zakładzie pracy?

Przeczytaj także: Wypowiedzenie zmieniające a tryb zwolnień grupowych

Przypomnijmy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zwane zwyczajowo wypowiedzeniem zmieniającym, jest niezbędne w przypadku, gdy zmianie ulegają istotne warunki umowy o pracę, a więc np. rodzaj lub miejsce pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy. W opinii SN, trybu wypowiedzenia zmieniającego wymaga w szczególności zmiana stanowiska pracy wskutek przekształcenia schematu organizacyjnego firmy, chociażby warunki pracy nie uległy pogorszeniu (por. uchwała z 25 czerwca 1975 r., I PZP 15/75, OSNCP 1976, Nr 3, poz. 43).

W sytuacji, gdy wypowiedzenie dotyczy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony, pracodawca zobowiązany jest podać przyczynę, dla której zdecydował się zmienić warunki pracy lub płacy (w omawianym przypadku będą to zatem przekształcenia o charakterze organizacyjnym). Warto przy tym zaznaczyć, że "zmiany organizacyjne" mogą stanowić uzasadnienie dla wypowiedzenia warunków pracy i płacy jedynie wówczas, gdy możliwe jest wykazanie jego związku przyczynowego z przeprowadzoną reorganizacją (por. wyrok SN z 5 września 2001 r., I PKN 613/00).

Jeżeli chodzi zaś o możliwość wręczania wypowiedzenia osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, to należy przypomnieć, że co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę zarówno w czasie urlopu pracownika, jak i podczas innej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. niezdolność do pracy spowodowana chorobą, okres tymczasowego aresztowania), o ile nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania tej umowy bez wypowiedzenia (por. art. 41 K.p.). Jako że do wypowiedzenia zmieniającego znajdują zastosowanie ogólne przepisy dotyczące wypowiedzeń, wydawałoby się, że pracodawca nie ma prawa wręczyć go osobie chorej. W omawianym przypadku jest jednak inaczej. Dlaczego?

Otóż, pracodawca, o którym mowa we wstępie, likwiduje stanowisko pracy, co bez wątpienia jest przyczyną leżącą po stronie firmy. W takim wypadku zastosowanie znajdują zatem przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.). Tenże akt przewiduje natomiast wyjątek od reguły ustanowionej w art. 41 K.p. Zgodnie z art. 5 ust. 4 wspomnianej ustawy pracodawca ma prawo złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: