eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wychowawczy a umowa o pracę na czas określony

Urlop wychowawczy a umowa o pracę na czas określony

2009-06-03 13:58

Rozważmy następujący przypadek: po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (16 czerwca 2009 r.) pracownica zamierza wykorzystać przysługujący jej urlop wychowawczy. Podstawą jej zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony, która wygasa z końcem grudnia 2009 r. Czy z tą datą zakończy się także urlop wychowawczy, czy też umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu do końca trwania urlopu?

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy a urodzenie dziecka na bezrobociu

Co do zasady, pracownikowi, który posiada co najmniej półroczny staż pracy, przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wliczane są również okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców (art. 186 K.p.).

W przypadku umowy o pracę na czas określony sytuacja pracownika przedstawia się jednak nieco inaczej. Urlop wychowawczy obejmuje tu bowiem okres nie dłuższy aniżeli czas, na jaki umowa została zawarta. Ta sama zasada znajduje zastosowanie także wobec umowy na okres próbny oraz na czas wykonania określonej pracy.

A zatem, umowa o pracę pracownicy, o której mowa we wstępie, rozwiąże się 31 grudnia 2009 r. Z tą datą zakończy się również jej urlop wychowawczy. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na udzielenie jej urlopu wychowawczego na czas dłuższy niż wynika to z okresu, na który została zawarta umowa, to w opinii SN można wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę na czas nieokreślony (por. uchwała z 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSN 1979, Nr 5, poz. 92).

Przypomnijmy, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy złożyć pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. W piśmie tym pracownik powinien wskazać:
  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Ponadto do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Jeżeli natomiast rodzice lub opiekunowie dziecka, spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego, zamierzają jednocześnie skorzystać z takiego urlopu, to do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o okresie, w którym zamierza on ten urlop wykorzystać.

WAŻNE!

W przypadku, gdy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: