eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Służba cywilna - nowe przepisy

Służba cywilna - nowe przepisy

2009-05-07 11:25

Z dniem 24 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505, zwana dalej nową ustawą). Z tym dniem uchyla ona dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.), za wyjątkiem art. 6 ust. 1 (dotyczący limitu mianowań urzędników i środków na wynagrodzenia), art. 19-22, art. 24 i art. 26-28 (dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej oraz nawiązania stosunku pracy urzędnika tej służby). Przepisy te pozostają w mocy do końca 2009r (art. 215 nowej ustawy).

Przeczytaj także: Nowe zasady wynagradzania w służbie cywilnej

Państwowy Zasób Kadrowy i wyższe stanowiska w służbie cywilnej

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nową regulacją jest uchylenie z dniem 24 marca 2009r ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Dotychczas w skład korpusu służby cywilnej wchodziły osoby zatrudnione na urzędniczych stanowiskach średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających (art. 2 dotychczas obowiązującej ustawy o służbie cywilnej). Natomiast nie należały do niego osoby zajmujące wyższe stanowiska urzędnicze.

Od 24 marca korpus służby cywilnej tworzą osoby zatrudnione na wszystkich stanowiskach urzędniczych (art. 2 nowej ustawy). Nowa ustawa wydziela wyższe stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej, m.in. dyrektorów generalnych urzędów, dyrektorów departamentów i komórek organizacyjnych i ich zastępców, oraz określa warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na te posady, a także formułuje zasady otwartego i konkurencyjnego naboru na te stanowiska.

Do grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej zalicza się stanowiska:
  1. Dyrektora generalnego urzędu.
  2. Kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób.
  3. Wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy.
  4. Kierującego komórką organizacyjną w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tych osób.

Kandydat na wyższe stanowisko w służbie cywilnej powinien:
  1. Posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
  2. Być nie karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  3. Posiadać kompetencje kierownicze.
  4. Posiadać co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych - w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego urzędu.
  5. Posiadać co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych - w przypadku ubiegania się o stanowisko kierującego departamentem lub komórką oraz stanowisko zastępcy.
  6. Spełniać wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w przepisach odrębnych.

 

1 2 ... 4

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: