eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Służba cywilna a dyscyplinarka za nietrzeźwość

Służba cywilna a dyscyplinarka za nietrzeźwość

2009-12-30 00:58

Rozpatrzmy następującą sytuację: pracownik służby cywilnej pojawił się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie, powołując się na art. 52 K.p. Pracownik zaoponował. Twierdził, że decyzja o wydaleniu go z pracy powinna być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego w trybie ustawy o służbie cywilnej. Czy należy przyznać słuszność temu stanowisku?

Przeczytaj także: Dyscyplinarka wysłana pocztą a data rozwiązania umowy

Przypomnijmy, pracownicy oraz urzędnicy służby cywilnej podlegają przepisom ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505). Przepisy wspomnianej ustawy znajdują zastosowanie wobec pracowników służby cywilnej (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) oraz urzędników służby cywilnych, pełniących swe obowiązki na podstawie mianowania.

Pracownik służby cywilnej, podobnie jak każdy zatrudniony, zobowiązany jest przestrzegać obowiązków, które nakłada na niego art. 100 K.p. Musi zatem wykonywać swą pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, o ile dotyczą one pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W szczególności natomiast jest zobligowany do:
 • przestrzegania obowiązującego go czasu pracy,
 • przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku,
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbania o dobro urzędu, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić urząd na szkodę,
 • przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Na tym jednak nie koniec. Na pracowniku służby cywilnej ciążą bowiem dodatkowe obowiązki, które nakłada na niego ustawa o służbie cywilnej. Chodzi tu o:
 • przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa,
 • chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela,
 • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
 • rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
 • dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 • rozwijanie wiedzy zawodowej,
 • godne zachowywanie się w służbie oraz poza nią.

Członek korpusu służby cywilnej, który naruszył w/w obowiązki odpowiada dyscyplinarnie. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec pracowników służby cywilnej są:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż o 25 proc. – przez okres
  nie dłuższy niż sześć miesięcy,
 • wydalenie z pracy w urzędzie.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: