eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Potwierdzenie niekaralności pracownika służby cywilnej

Potwierdzenie niekaralności pracownika służby cywilnej

2010-10-20 13:11

Przepisy o służbie cywilnej nie wprowadzają wymogu wystąpienia przez kierownika urzędu o informację z KRK. Prawo to, ale nie obowiązek, przyznaje także kierownikom urzędów ustawa o KRK, wskazując, że prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Pracownik ochrony mienia musi mieć czystą przeszłość

Pytanie: Zgodnie z art. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z powyższym, czy kierownik urzędu ma obowiązek wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego i uzyskać potwierdzenie o niekaralności przed zatrudnieniem pracownika, czy może to zrobić po podpisaniu umowy o pracę - czy w ogóle jest konieczne wystąpienie z zapytaniem o karalność? Już na etapie rekrutacji kandydaci do pracy składają oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - czy to oświadczenie nie jest wystarczające do zatrudnienia w służbie cywilnej?


Odpowiedź: Przepisy o służbie cywilnej nie wprowadzają prawnego wymogu wystąpienia przez kierownika urzędu o informację z KRK. Pracodawca, w razie wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia złożonego przez pracownika, może wystąpić o takie zaświadczenie.

1. Kandydat do pracy w służbie cywilnej może potwierdzać niekaralność w oświadczeniu z własnoręcznym podpisem

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
  • jest obywatelem polskim, chyba, że dane stanowisko może być obsadzone także przez cudzoziemca,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymóg braku skazania jest więc jednym z warunków do zatrudnienia w służbie cywilnej.

Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy o służbie cywilnej ogłoszenie o naborze do służby cywilnej powinno zawierać wskazanie wymaganych dokumentów. Przepisy ustawy nie przesądzają zatem, że dokumentem potwierdzającym niekaralność kandydata do pracy w służbie cywilnej jest urzędowe zaświadczenie z Krajowego rejestru Karnego - może to być więc oświadczenie kandydata do pracy z jego własnoręcznym podpisem.

2. Pracodawca może, ale nie musi, wystąpić o zaświadczenie z KRK dla pracownika

Przepisy o służbie cywilnej nie wprowadzają wymogu wystąpienia przez kierownika urzędu o informację z KRK. Prawo to, ale nie obowiązek, przyznaje także kierownikom urzędów ustawa o KRK, wskazując, że prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem kierownik jednostki ma uzasadnione podejrzenia, że pracownik/urzędnik złożył fałszywe oświadczenie, wówczas może wystąpić o informacje o tym pracowniku bezpośrednio do KRK.

Podstawa prawna:
  • art. 4, art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505),
  • art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 292, ze zm.).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: