eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

2015-08-25 15:20

Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

Zmiany w prawie w lipcu 2015 © Weissblick - Fotolia.com

W części drugiej znajdą Państwo omówienie kolejnych ustaw podpisanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w lipcu br.

Przeczytaj także: Jesteś przedsiębiorcą? Te zmiany w prawie cię zainteresują

1. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.


W dniu 21 lipca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Celem nowej ustawy jest uregulowanie całości problematyki organizacji oraz funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a także postępowania przed Trybunałem w nowym, spójnym koncepcyjnie i czytelnym konstrukcyjnie akcie normatywnym.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 roku, w wyjątkiem przepisu dotyczącego wydawania zbioru orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w postaci elektronicznej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Zmiana ustawy - Kodeks wyborczy.


W dniu 21 lipca 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

Najważniejsze ze zmian wprowadzanych nowelizacją to: obowiązek zamieszczania na kartach do głosowania informacji o warunkach ważności głosu; wprowadzenie generalnej zasady, iż karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie (w szczególnych przypadkach Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła odstąpić od tej zasady); zezwolenie mężom zaufania na rejestrację (z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących) czynności obwodowej komisji wyborczej – przed otwarciem i po zamknięciu lokalu komisji obwodowej; wprowadzenie obowiązku podawania we wszystkich protokołach z wyborów (Sejm, Senat, Parlament Europejski, wybory samorządowe organów stanowiących i wójtów) przyczyn nieważności głosów oraz wprowadzenie zakazu zasiadania w obwodowej komisji wyborczej, jeżeli kandydatem w wyborach jest osoba bliska członkowi komisji (jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo przyspasabiającym).

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wójtowie będą zobowiązani do przekazywania wyborcom (najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów) w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

Przezroczysta urna wyborcza będzie stosowana w wyborach zarządzonych po dniu 1 lipca 2016 r. (wzory urn ustali Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając rodzaj i wielkość obwodów do głosowania).

fot. Weissblick - Fotolia.com

Zmiany w prawie w lipcu 2015

Do najważniejszych należą zmiany w programie MdM, ustawy Kodeks wyborczy, Kodeksu postępowania karnego i Prawa zamówień publicznych.


3. Ustawa o leczeniu niepłodności.


W dniu 22 lipca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.

Celem omawianej ustawy jest ochrona zdrowia rozrodczego oraz stworzenie warunków do stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2015 roku.

4. Kolejna nowelizacja ustawy – Kodeks wyborczy.


W dniu 22 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

Celem ustawy jest aktualizacja opisu granic okręgów wyborczych w związku z przywróceniem, z dniem 1 stycznia 2013 r., miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu. Ustawa wprowadza niezbędne zmiany w załącznikach do ustawy – Kodeks wyborczy, w części dotyczącej okręgów wyborczych, w skład których wchodzi miasto Wałbrzych.

5. Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych.


W dniu 23 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych.

Zasadniczym celem nowelizacji jest uwzględnienie na gruncie przepisów ustawowych ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w Newport 2014 r. oraz deklaracji Prezydenta RP i Rady Ministrów w zakresie konieczności zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2015 roku.

6. Nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.


W dniu 30 lipca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przywraca polskiemu wymiarowi sprawiedliwości instytucję asesury sądowej. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska asesora sądowego, będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko asesorskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości (publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

7. Zmiana KPC , KC.


W dniu 31 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji „elektroniczne biuro podawcze”. Wszystkie sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów.

Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość; uczestnicy postępowania będą mogli brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu, i dokonywać tam czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych będzie transmitowany z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania i odwrotnie.

Do usprawnienia postępowania cywilnego mają także przyczynić się zmiany w zakresie niektórych czynności procesowych - np. możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy. Zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Wprowadzony został także m.in. obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Powierzenie referendarzom wszystkich czynności w postepowaniu upominawczym i poszerzenie ich kompetencji w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych w drodze licytacji publicznej przez komornika oraz wprowadza przepisy umożliwiające sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Poza tym zgodnie z nowelizacją dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (w tym np. e-mail czy sms).

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

8. Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 19445 roku.


W dniu 31 lipca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP B. Komorowskiego ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Ustawa ustanawia 12 lipca dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Tego dnia, na terenie północno-wschodniej polski, na rozkaz Józefa Stalina, oddziały Armii Czerwonej, NKWD, WP, MO i UB rozpoczęły operację, w wyniku, której zamordowano Według ogólnych szacunków ok. 2000 polskich partyzantów. Zbrodni tej dokonano w czasie obowiązującego pokoju po kapitulacji hitlerowskich Niemiec.

9. Nowelizacja ustawy o własności lokali.


W dniu 31 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali.

Nowelizacja dotyczy zrównania statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych (jednak przy głosowaniu " jeden właściciel-jeden głos" istnieje konieczność ustanowienia pełnomocnika, aby na każdy lokal przypadał jeden głos).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2015 roku.

10. Nowelizacja ustawy o grach hazardowych.


W dniu 31 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, albo działające na zasadach właściwych dla tych spółek, spółki posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; rozwiązuje problem czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia dotyczące charakteru gier oraz zapewnia prawidłowość funkcjonowania rynku gier i dokonywanych rozliczeń.

Ustawa wejdzie w żcycie z dniem 3 września 2015 roku.

11. Zmiana ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.


W dniu 31 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa m. in. zwiększa ofertę mieszkań objętych programem poprzez wprowadzenie do ustawy możliwości uzyskania dopłat w przypadku nabywania mieszkań z rynku wtórnego, mieszkań będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz mieszkań utworzonych w wyniku przebudowy istniejących budynków; zwiększa wysokość wsparcia dla rodzin z większą liczbą dzieci poprzez rezygnację w stosunku do nich z warunków określonych dla pozostałych uczestników programu (limit wieku, pierwsze mieszkanie), zwiększenie kwoty dofinansowania wkładu własnego od 150 - 300% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, zwiększenie powierzchni użytkowej mieszkania będącej podstawą do ustalenia wysokości dofinansowania z 50 m2 do 65 m2; określa współczynnik przy dofinansowaniu wkładu własnego przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego w wysokości 0,9. Współczynnik 0,9 będzie obejmował wszystkie przypadki poza nowo wybudowanymi mieszkaniami, gdzie współczynnik ten pozostaje bez zmian i wynosi 1,1; rezygnuje z określenia kręgu osób, które mogą razem z nabywcą mieszkania przystąpić do umowy kredytowej w przypadku nieposiadania przez niego zdolności kredytowej oraz wprowadza obowiązek zwrotu do Funduszu Dopłat części finansowego wsparcia udzielonego nabywcy w przypadku dokonania przez niego wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: