eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

2018-01-31 09:31

Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

Jakie zmiany w prawie wpłyną na realizację inwestycji? © Sergey Yarochkin - Fotolia.com

Inwestorzy i wykonawcy muszą być świadomi obostrzeń, jakie przyniosły i jeszcze przyniosą zmiany w obowiązujących przepisach. Już teraz obowiązują nowe regulacje prawa wodnego, zmiany w kodeksie cywilnym. Przed nami jeszcze wdrożenie założeń projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz nowelizacja Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Na które ze zmian warto zwrócić szczególną uwagę?

Przeczytaj także: Nowe Prawo wodne w ogniu krytyki

Zmiany w Prawie wodnym


Od 1 stycznia bieżącego roku funkcjonuje w naszym kraju nowy organ, w którego gestii spoczywa odpowiedzialność za gospodarkę wodną. Jest to sprawujące zarząd nad wodami Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nie jest to jedyna zmiana w administracji. Jednocześnie, z 7 do 11, wzrosła liczba Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Nowe RZGW powstały w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Likwidacją objęto z kolei Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, które zastąpiono 49 Zarządami Zlewni.

W kompetencji Wód Polskich leży m.in. wydawanie zgód wodnoprawnych we wszystkich trybach, o których mowa jest w ustawie. Regulacyjną nowością jest tzw. ocena wodnoprawna. Podlegają jej wszelkie inwestycje lub działania, które wywierają istotny wpływ dla środowiska.

Wraz z wejściem w życie ustawy wygasły wszystkie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości zagrożonych powodzią wydane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co istotne nie dotyczą one zmian w istniejących już obiektach liniowych, jak również pozwoleń na budowę uzyskanych przed wejściem w życie nowych przepisów. Ponadto wygaśnięcie nie odnosi się do decyzji dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegających wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Warto również zwrócić uwagę na włączenie – bez okresu przejściowego – nowego organu uzgadniającego (Wody Polskie) do procesów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. Oznacza to, że również w przypadku trwających już procedur administracyjnych, związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentacji środowiskowej, a nawet np. zaskarżaniem już wydanych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, nowy organ powinien zostać uwzględniony.
Może to powodować szereg problemów natury proceduralnej i utrudniać realizację projektów inwestycyjnych – wskazuje Andrzej Krzyszczak, Multiconsult Polska.

fot. Sergey Yarochkin - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie wpłyną na realizację inwestycji?

Zmiany w Prawie wodnym, prawie zamówień publicznych i w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym to niektóre ze zmian, które w 2018 roku wpłyną na realizację inwestycji.


Zmiany w prawie zamówień publicznych


Zamawiających i wykonawców czekają również zmiany w sposobie komunikacji. W określonych przypadkach obowiązkowo będą musieli porozumiewać się drogą elektroniczną. Zgodnie z nowymi przepisami składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinny być oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak również oświadczania, a także formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Każdy dokument powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – mówi ekspert Wojciech Olobry z GKK Adwokaci.

Nowe zasady komunikacji, zakładające określoną formę kontaktu, mają na celu ułatwienie dostępu do zamówień potencjalnym wykonawcom. Choć właściwy w tym zakresie przepis art. 10a ustawy został wprowadzony na mocy nowelizacji z 2016 r., to w pełni wejdzie on w życie 18.10.2018 r.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców


Wśród zmian prawnych, które będą oddziaływać na rynek inwestycji w 2018 roku warto wskazać przepisy dotyczące powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zgodnie z nimi wykonawca lub bezpośrednio podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia zakresu robót jeszcze przed ich rozpoczęciem. Inwestor może zgłosić pisemny sprzeciw w terminie 30 dni od doręczenia mu takiego zgłoszenia. Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy ograniczona jest do kwoty uzgodnionej między inwestorem a wykonawcą za wykonanie określonego zakresu prac.

Aktualizacja projektu ustawy o jawności życia publicznego


Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Jeśli zmiany zostaną przyjęte a ustawa zacznie już obowiązywać to inwestorzy staną w obliczu obowiązku wprowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych.

Ponadto przedsiębiorcy będą zobligowani do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych pod groźbą kary od 10 000 do 10 000 000 zł oraz możliwości wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prace nad projektem ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany


W 2018 roku obszar gospodarowania przestrzenią zostanie objęty jednym aktem prawnym. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązujące regulacje, takie jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane.
Bardzo ważną zmianą dla uczestników procesu inwestycyjnego jest zastąpienie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego jedną decyzją – tzw. zgodą inwestycyjną – mówi Jarosław Wielopolski. Nowością jest także podział projektów budowlanych na sześć kategorii. O zakwalifikowaniu do jednej z nich decydować będzie spełnienie określonych wymogów formalnych – dodaje.


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: