eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

2018-11-05 09:45

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

Jakie zmiany w prawie? © Robert Kneschke - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie od lipca do września 2018 r.

Przeczytaj także: Przedawnienie roszczeń po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw


Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104), na mocy której m.in.:
 • wprowadzono nowe rozwiązanie dotyczące przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom; zgodnie z nowym art. 117 § 21 kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (konsument nie musi podnosić zarzutu przedawnienia);
 • wprowadzono nowe, podstawowe terminy przedawnienia; obecnie art. 118 kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata; jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata;
 • wprowadzono także zmianę terminu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem lub ugodą; obecnie art. 125 §1 kodeksu cywilnego przewiduje, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat; jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenie okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat;
 • w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 155, z późn. zm.) w sprawach o zasądzenie roszczenia wprowadzono obowiązek oznaczenia w pozwie daty wymagalności roszczenia.

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi


Dnia 19 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1293), stanowiąca implementację do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, na mocy której m.in.:
 • określono zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zasady udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
 • określono warunki udzielania tzw. licencji wieloterytorialnych, przez którą należy rozumieć umowę upoważniającą do korzystania z utworów muzycznych i słowno-muzycznych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EOG, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie wymaganym do korzystania z tych utworów na potrzeby usług dostarczania treści cyfrowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących


Dnia 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), na mocy której m.in.:
 • określono zasady oraz procedury przygotowywania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji;
 • zdefiniowano inwestycję mieszkaniową jako przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową;
 • wprowadzono szereg szczególnych rozwiązań w odniesieniu do ww. inwestycji, dotyczących np. planowania przestrzennego, obowiązków zarządców dróg, uzyskiwania pozwoleń na budowę, uwarunkowań środowiskowych, wodnoprawnych, ustalania stanu prawnego nieruchomości itp.

Ustawa o zmianie ustawy – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw


Dnia 4 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1637) stanowiąca implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem, na mocy której m.in.:
 • wprowadzono zmiany dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa; obecnie czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • wprowadzono nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się obecnie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności;
 • wprowadzono nowe sankcje za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (np. zobowiązanie do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku, zobowiązanie do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: