eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2017 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2017 r.

2017-11-29 10:33

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2017 r.

Jakie zmiany w prawie? © serQ - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 r.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie od 1 stycznia 2019

Kodeks spółek handlowych


13 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 1133) , zgodnie z którą:
 • wyeliminowano możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet z wykorzystaniem wzorca umowy; po nowelizacji do podpisania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o wpis spółki przez internet do KRS stosowane mogą być tylko: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 • powyższa zmiana odnosi się nie tylko do samej umowy spółki, ale także dołączanej do niej listy wspólników oraz oświadczenia o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego.

Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na zaobserwowane nadużycia, polegające na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z.o.o. przez internet przy wykorzystaniu „zwykłego” podpisu elektronicznego.

Ustawa o PIT, ustawa o CIT


12 sierpnia weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1448), zgodnie z którą m.in.:
 • wprowadzono możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł.;
 • rozszerzono krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z powyższego rozliczenia, ponieważ obejmie on także przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;
 • zniesiono istniejący uprzednio obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych.

Prawo o ustroju sądów powszechnych


12 sierpnia 2017 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017 poz. 1452), zgodnie z którą m.in.:
 • wprowadzono jako zasadę ustrojową losowość przydziału spraw (dotychczas obowiązującą tylko w postępowaniu karnym, i to w ograniczonym zakresie);
 • wprowadzono zasadę niezmienności składu sędziowskiego - raz wylosowany skład sądu nie powinien ulegać zmianie aż do zakończenia sprawy, chyba że nastąpi niemożność albo długotrwała przeszkoda rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie;
 • rozszerzono i rozbudowano instytucję zwrócenia uwagi przez prezesa sądu apelacyjnego na nieprawidłowości w działalności administracyjnej sędziów wykonujących funkcje administracyjne na obszarze apelacji w sądach: zwrócenie uwagi sędziemu sprawującemu taką funkcję na uchybienia w zakresie wykonywania czynności administracyjnych, będzie obecnie wiązało się z dołączeniem do akt osobowych danego sędziego odpisu pisma zawierającego stwierdzenie uchybienia;
 • prezes sądu apelacyjnego może zwrócić uwagę na uchybienia w zakresie pełnienia czynności administracyjnych nie tylko prezesowi i wiceprezesowi sądu działającemu na obszarze apelacji, ale również każdemu sędziemu lub asesorowi sądowemu wykonującemu takie czynności w sądzie.

Ustawa o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego


12 sierpnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2017 poz. 1442), zgodnie z którą m.in.:
 • rozszerzono zakres przedmiotowy udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania zwrotnego o budowę przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • umożliwiono finansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które mają służyć zaspokajaniu potrzeb osób starszych,
 • zniesiono obowiązek wskazania w treści umowy pomiędzy kredytobiorcą a gminą minimalnej liczby lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego objętego finansowym wsparciem w ramach programu, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko; zastąpiono go obowiązkiem zawarcia w treści takiej umowy postanowienia określającego jedynie planowaną liczbę takich lokali (w momencie pierwszego zasiedlenia);
 • zrezygnowano z ograniczenia, zgodnie z którym udział najemców, o których mowa powyżej powinien zostać określony na poziomie nie mniejszym niż 50% wszystkich lokali utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
  Konieczność wprowadzenia niniejszych zmian wynikała z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz sygnalizowanych przez inwestorów barier udziału w tym programie.

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Dnia 05 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1557) weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, na mocy której m.in.:
 • wprowadzono nową definicję faktycznego zaprzestania działalności - w świetle znowelizowanych przepisów zachodzi ona wówczas, gdy pracodawca:
  • przez ponad 2 miesiące nie prowadził działalności gospodarczej oraz nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów, z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ujawnionej we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności pomimo wpisu we właściwych rejestrach albo CEIDG lub siedziba pracodawcy albo miejsca wykonywania działalności zostały z urzędu wykreślone z właściwych rejestrów albo CEIDG,
  • pracodawca nie realizował wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych i rejestrowych obowiązków związanych z uprawnieniami pracowniczymi, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
 • zgodnie z nowelizacją wypłata zaliczek na poczet przyszłych świadczeń będzie możliwa w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, natomiast same świadczenia będą mogły być wypłacone dopiero w razie stwierdzenia niewypłacalności pracodawcy;
 • wprowadzono nową definicję pracownika, z zakresu której wyłączono pomoc domową zatrudnioną przez osobę fizyczną;

Powyższe zmiany wprowadzone zostały ze względu na wątpliwości interpretacyjne, jakie nasuwała poprzednia definicja zaprzestania prowadzenia działalności i traktowaniem jej na równi z niewypłacalnością pracodawcy.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości


11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1529), zgodnie z którą:
 • ustanowiono Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej „KNZ”), którego zadaniem ma być prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa;
 • do podstawowych obowiązków KZN ma należeć nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów - opłaty ponoszone przez najemców mają nie przekraczać kwot wskazanych w przepisach wydanych na podstawie nowej ustawy;
 • w razie naruszeń regulacji dotyczących wysokości czynszu, możliwe będzie nałożenie przez prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości kar administracyjnych;
 • KNZ wyposażono również m.in. w zadanie kontroli spełniania wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania bądź wypowiadania umów najmu., a także uczestniczenia w dokonywaniu naboru najemców wg kryteriów naboru określonych w ustawie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: