eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Kodeks wyborczy znowelizowany

Kodeks wyborczy znowelizowany

2014-02-19 00:20

Kodeks wyborczy znowelizowany

Kodeks wyborczy znowelizowany © Visual Concepts - Fotolia.com

W dniu 6 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał dwie nowelizacje do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 10 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy. 11 lutego 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. 12 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o lasach. 14 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Przeczytaj także: Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2014

Dwie zmiany w kodeksie wyborczym

W dniu 6 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał dwie nowelizacje do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Pierwsza z nowelizacji modyfikuje wzór, według którego oblicza się dla danego komitetu wyborczego limit wydatków na agitację wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według nowego wzoru limit wydatków będzie stanowił iloczyn liczby wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców w okręgach wyborczych, w których komitet zarejestrował listy kandydatów, oraz kwoty 60 groszy przypadającej na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów będzie zamieszczać w Dzienniku Urzędowym RP ,,Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat podający nie tylko liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju, ale także liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie poszczególnych okręgów wyborczych.

Druga zmiana wprowadzona do Kodeksu wyborczego ma na celu dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii Europejskiej mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Osoby takie nie będą już musiały przedkładać zaświadczeń wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego są obywatelami, dotyczących nie pozbawienia ich prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu ich tego prawa. Osoby takie składając wniosek o kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego będą musiały złożyć oficjalne oświadczenie, że nie zostały pozbawione prawa do kandydowania w wyborach, wskazując jednocześnie informację o ostatnim adresie zamieszkania kandydata w państwie członkowskim pochodzenia.

Ustawa przewiduje także procedurę przyjmowania i przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia prawa wybieralności tych kandydatów.

Obie nowelizacje wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

fot. Visual Concepts - Fotolia.com

Kodeks wyborczy znowelizowany

W dniu 6 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał dwie nowelizacje do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Znowelizowane zostały też: kodeks pracy, ustawa o lasach i prawo łowieckie.


Rozszerzony katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta

W dniu 10 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy.

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu rozszerzenie katalogu wyjątków od zasady, że praca w niedziele i święta jest zakazana. Zmiany dotyczą m.in. usług transgranicznych świadczonych przez centra zlokalizowane w Polsce.

Praca w niedzielę lub święto będzie dopuszczalna, poza sytuacjami dotychczas wskazanymi w Kodeksie pracy- przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, polskie niedziele i święta są u niego dniami pracy, oraz przy wykonywaniu prac zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w niniejszym ustępie.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: