eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2014

2014-04-01 10:34

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2014 © Jürgen Priewe - Fotolia.com

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących prawa pracy, przekazywania danych do Narodowego Banku Polskiego i odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców, które weszły w życie w marcu 2014 r., jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Kodeks wyborczy znowelizowany

PRAWO PRACY

4 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 208), na podstawie której:
 • rozszerzono katalog przypadków, w których dozwolona jest praca w niedzielę i święta;
 • zezwolono na wykonywanie w niedzielę i święta pracy polegającej na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, jeśli dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy i pod warunkiem, że praca ta jest wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • przewidziano, że praca w niedziele i dni wolne od pracy w Polsce będzie dopuszczalna również
  w przypadku prac umożliwiających świadczenia usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza Polską;
 • nałożono na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu w niedzielę i święta pracę polegającą na świadczeniu usług lub wykonywaniu prac umożliwiających świadczenie usług odbieranych poza terytorium naszego kraju z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, innego dnia wolnego od pracy.

fot. Jürgen Priewe - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2014

W marcu 2014 roku weszły w życie regulacje dotyczące prawa pracy, przekazywania danych do Narodowego Banku Polskiego i odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO NBP

5 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 271), na podstawie którego:
 • uregulowano kwestie związane z przekazywaniem do Narodowego Banku Polskiego (dalej „NBP”) danych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
 • określono obowiązek sporządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają, miesięcznych lub kwartalnych raportów sprawozdawczych;
 • zobligowano towarzystwa funduszy inwestycyjnych do sporządzania, po dokonaniu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, raportu sprawozdawczego według stanu na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego oraz raportu sprawozdawczego według stanu na koniec roku obrotowego;
 • przyjęto zasadę, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych przekazuje NBP raporty sprawozdawcze w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy;
 • ustalono, że raporty sprawozdawcze są przekazywane w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl, do którego dostęp odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP;
 • wprowadzono regułę, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują wymagane dane Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, a ta przekazuje miesięczne raporty sprawozdawcze, zawierające ww. dane, do NBP w terminie do końca 25 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego te dane dotyczą.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

19 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 266), na podstawie którego:
 • określono organizację, skład i regulamin działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (dalej „Komisja”);
 • ustalono, że postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych wszczynane jest przez właściwego ministra, który zawiadamia rzeczoznawcę majątkowego, którego postępowanie dotyczy, i przekazuje sprawę do Komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • przyjęto przepisy dotyczące wyznaczania zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jego składu oraz zadań, w tym kompetencji przewodniczącego tego zespołu;
 • uregulowano kwestie związane z ustanawianiem przez rzeczoznawców majątkowych obrońcy
  w postępowaniu wyjaśniającym oraz wyznaczaniem takiego obrońcy z urzędu przez przewodniczącego Komisji;
 • wprowadzono regulacje związane z przebiegiem posiedzenia zespołu, podejmowaniem decyzji o sposobie jego zakończenia, a także protokołem końcowym sporządzanym po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: