eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

2011-08-31 13:39

Z dniem 28 lipca 2011 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące powierzanie cudzoziemcom pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Zmiany dotyczą głównie zasad zatrudniania cudzoziemców z państw zza wschodniej granicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii i Gruzji). Odnoszą się m.in. do dokumentacji związanej z zatrudnianiem tej grupy cudzoziemców.

Przeczytaj także: Jak zatrudnić cudzoziemca?

Zmiany w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy

Wymogiem formalnym, stawianym przed pracodawcą planującym zatrudnienie cudzoziemca z jednego z wskazanych wcześniej państw, jest obowiązek zarejestrowania we właściwym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania konkretnej pracy danemu cudzoziemcowi.

Zgodnie z nowymi przepisami należy podać w tym oświadczeniu dodatkowe informacje na temat warunków wykonywania przez cudzoziemca przyszłej pracy. I tak na obecnych zasadach oświadczenie to powinno:
 • zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę,
 • zawierać dane jednoznacznie identyfikujące cudzoziemca oraz
 • wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie z podaniem:
 • nazwy zawodu,
 • miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • daty rozpoczęcia przez niego pracy,
 • okresu wykonywania pracy,
 • rodzaju umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca ma być bowiem pisemna umowa),
 • wysokości wynagrodzenia brutto, a także musi ono
 • zawierać informację o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o lokalny rynek pracy oraz oświadczenie, że pracodawca zapoznał się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców na terenie Polski.

Inne zmiany

Uchylono dodatkowo przepis, zgodnie z którym do tej pory, jeśli obywatele ww. państw posiadali już zezwolenie na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony, udzielone w związku z wykonywaniem pracy, mogli bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę podjąć także inną pracę w okresie ważności tego zezwolenia. W takim przypadku konieczne było również zarejestrowanie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy.

Ważne!
"Stare" przepisy, obok poświęcenia uwagi cudzoziemcom z tzw. państw sąsiadujących, wymieniały inne przykłady cudzoziemców, którzy mogli wykonywać w Polsce pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. W tej kwestii nowe rozporządzenie nie wprowadza jednak istotnych zmian.

Podstawa prawna:
 • art. 1 pkt 47) oraz art. 11 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2011 r. nr 155, poz. 919),
 • § 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1116 ze zm.), które straciło moc obowiązującą 28 lipca 2011 r.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: