eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnianie cudzoziemca: obowiązki pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemca: obowiązki pracodawcy

2012-09-27 12:12

Zatrudnianie cudzoziemca: obowiązki pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemca: jakie obowiązki pracodawcy? © diego cervo - Fotolia.com

Na pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca nałożono szereg obowiązków. Dodatkowy obowiązek nakłada na niego także Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa weszła w życie z dniem 21 lipca br.

Przeczytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, jest zobowiązany do:
  • sprawdzenia przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania go przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca,
  • zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,
  • przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały,
  • przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę,
  • informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu tego zezwolenia,
  • zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  • niezwłocznego poinformowania organu wydającego zezwolenie w przypadku niepodjęcia przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie trzech miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż trzy miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę,
  • udostępniania wojewodzie, naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, konsulowi, organowi Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej, Straży Granicznej lub policji dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

fot. diego cervo - Fotolia.com

Zatrudnianie cudzoziemca: jakie obowiązki pracodawcy?

Pracodawca powinien przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały

Obowiązki dotyczą wszystkich podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom – zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenia czy umowy o dzieło).

Jeśli pracodawca zatrudnia cudzoziemca w dniu 21 lipca 2012 r. (tj. w dniu wejścia w życie ustawy), ma 45 dni na uzupełnienie dokumentacji o kopię dokumentu pobytowego tego cudzoziemca (tj. do 4 września br.).

Źródło:
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 88h, 120)
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przeczytaj także: Jak zatrudnić cudzoziemca? Jak zatrudnić cudzoziemca?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: