eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Aneks do umowy na czas określony

Aneks do umowy na czas określony

2011-03-14 09:16

Jakie mogą być skutki podpisania aneksu do umowy na czas określony? Których pracodawców dotyczy limit kodeksowy?

Przeczytaj także: Aneks do umowy terminowej

Limit maksymalnie 2 kolejnych umów na czas określony (art. 25 1 kp) między tymi samymi stronami stosunku pracy (po których 3. umowa musi być umową na czas nieokreślony, a jeśli nadal jest umową na czas określony, przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony) wciąż dotyczy:
  • pracodawców, którzynie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
A po 31 grudnia 2011 r. dotyczy również pracodawców przedsiębiorców po wygaśnięciu obowiązywania ustawy antykryzysowej (chyba że ustawodawca zdecyduje się przedłużyć okres obowiązywania rozwiązań antykryzysowych).

Dlatego też u tych pracodawców aneks do umowy na czas określony przedłużający czas jej trwania (czyli porozumienie zmieniające umowę, które przesuwa termin jej zakończenia) jest uważany za kolejną umowę na czas określony, wliczaną do limitu 2 umów terminowych. Ma to służyć przeciwdziałaniu możliwości unikania stosowania art. 251 kp.

Wszystko zależy od tego, która z kolei umowa została aneksowana!

W zależności od tego, która z kolejnych umów na czas określony została przedłużona aneksem, od dnia następującego po rozwiązaniu dotychczasowej umowy w pierwotnie wskazanym w niej terminie:
  1. zawarta będzie druga umowa na czas określony lub
  2. pracodawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na czas nieokreślony - gdyby się okazało, że będzie to trzecia umowa z tym samym pracownikiem.
Dotyczy to jednak tylko aneksów przedłużających czas trwania umowy.

Groźne jest jedynie przedłużanie aneksem czasu trwania umowy

Jeżeli na podstawie porozumienia (aneksu) zawartego z pracownikiem zmieniane są inne (niż czas trwania) warunki umowy na czas określony - np. zostaje podwyższona lub zmniejszona wysokość wynagrodzenia, zmieniony wymiar czasu pracy pracownika z całego na 1/2 etatu lub wskazane inne miejsce pracy - nie będzie to uważane za zawarcie kolejnej umowy o pracę, a tylko za zmianę warunków dotychczasowej umowy (chyba że przy okazji dojdzie również do wydłużenia czas trwania umowy). Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Zdaniem SN: Art. 251 § 2 kp przekreśla możliwość przedłużania umów o pracę na czas określony w drodze tak zwanych aneksów (w celu jego obejścia). Nie oznacza to jednak, że niedopuszczalne (nieskuteczne) są porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy drugiej z kolei umowy o pracę na czas określony (w zakresie niedotyczącym czasu jej trwania). Wyrok SN z 19 lutego 2010 r., II PK 226/09, LEX nr 584745

Zastosowanie w praktyce:
  • Pracodawca niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zatrudnił pracownika na czas określony od 1 czerwca do 31 października 2010 r. W dniu 4 października 2010 r. podpisał z pracownikiem porozumienie stron, na podstawie którego został przedłużony czas trwania tej umowy - do 28 lutego 2011 r. Jeśli zawrze z tym pracownikiem kolejną umowę od 1 marca 2011 r., to ta będzie musiała być zawarta na czas nieokreślony (a jeśli zostanie zawarta na czas określony, stanie się automatycznie umową na czas nieokreślony). Wydłużenie na mocy porozumienia stron czasu trwania umowy oznacza bowiem, że od dnia następującego po rozwiązaniu dotychczasowej umowy w pierwotnie wskazanym w niej terminie, czyli od 1 listopada 2010 r., została zawarta kolejna umowa o pracę na czas określony.
Zdaniem SN: Należy potraktować termin rozwiązania się tej trzeciej umowy, jaki został w niej uzgodniony, jako nieobowiązujący, niezastrzeżony. Oznacza to, że umowa trwa mimo upływu tego terminu i może być rozwiązana tylko tak, jak każda inna umowa na czas nieokreślony - np. za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron. Wnioski z wyroku SN z 10 października 2002 r., I PKN 546/01, PiZS 2003/5/37.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: