eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich

Postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich

2010-04-27 13:38

Postępowanie przed sądem powszechnym w Polsce może mieć charakter postępowania pojednawczego lub spornego. Celem postępowania pojednawczego jest uregulowanie sporu w drodze ugody sądowej. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, w którym wystarczy zwięźle opisać sprawę. Postępowanie sporne rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Pozew jest pisemnym żądaniem z uzasadnieniem faktycznym.

Przeczytaj także: Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

Postępowanie pojednawcze

Celem postępowania pojednawczego jest uregulowanie sporu w drodze ugody sądowej. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, w którym wystarczy zwięźle opisać sprawę. Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 40,00 złotych.

Sprawa toczy się przed sądem rejonowym , który jest miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania tej osoby, z którą ma być podjęta próba ugody. Oznacza to, że dążąc do zawarcia ugody musimy się liczyć z koniecznością dojazdu do tego sądu, w którego okręgu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorca. Jest to tym bardziej istotne, im większa jest odległość między siedzibą lub miejscem zamieszkania przedsiębiorcy a miejscem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Przykładowo, kupiliśmy daną rzecz w Krakowie, a szukając ugody możemy stanąć przed koniecznością dojazdu do Warszawy, bo tam przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Postępowanie pojednawcze jest dobrowolne, co oznacza, że na skutek wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej strona przeciwna nie zostaje przymuszona do udziału w postępowaniu.

Postępowanie sporne

Postępowanie sporne rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Pozew jest pisemnym żądaniem z uzasadnieniem faktycznym. Oznacza to, że nie wystarczy zwięzłe opisanie sprawy (tak, jak w przypadku postępowania pojednawczego), musimy w pozwie szczegółowo opisać wszystkie fakty związane ze sprawą.

W postępowaniu spornym pozwany zostaje przymuszony do udziału w postępowaniu. Jeśli pozwany będzie bierny, musi się liczyć z konsekwencjami wydania przez sąd wyroku zaocznego (wyroku bez udziału pozwanego), ewentualnie przegrania sporu (w tym zwrotu kosztów próby ugodowej).

W sprawach konsumenckich proces może mieć formę postępowania:
  • uproszczonego,
  • zwykłego,
  • o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone zostało przewidziane przede wszystkim do rozstrzygania drobnych spraw konsumenckich przez sądy rejonowe. Co to znaczy „drobna sprawa konsumencka”? Za drobną sprawę konsumencką uznaje się taką, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych, a dodatkowo w przypadkach umowy sprzedaży konsumenckiej lub gwarancji wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 000 złotych.

Ważne jest tu rozróżnienie między wartością przedmiotu sporu a wartością przedmiotu umowy. Przykładowo, w przypadku umowy sprzedaży konsumenckiej (czyli po prostu kupna towaru w sklepie) wartością przedmiotu sporu jest różnica między wartością towaru zgodnego z umową (bez wady) a wartością towaru niezgodnego z umową (z wadą). Różnica ta może stanowić koszt doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

Wyobraźmy sobie, ze kupiliśmy w sklepie telewizor LCD za 8 000 złotych. Niestety niedługo potem obraz w telewizorze zrobił się nieostry. Wymiana odpowiedniego elementu niezbędna do prawidłowej pracy telewizora kosztowałaby 2 000 złotych, jednak sprzedawca nie przyjmuje naszej reklamacji. W takim wypadku wartość przedmiotu umowy wynosi 8 000 złotych (cena telewizora) a wartość przedmiotu sporu wynosi 2 000 złotych (koszt doprowadzenia telewizora do stanu zgodnego z umową). Warto zauważyć, że gdyby kupiony przez nas telewizor kosztował np. 12 000 złotych, to ewentualne postępowanie w tej sprawie nie mogłoby mieć formy postępowania uproszczonego, bo wartość przedmiotu umowy byłaby wówczas wyższa od 10 000 złotych.

Wniesienie pozwu w postępowaniu uproszczonym podlega opłacie stałej w zależności od wartości przedmiotu sporu lub umowy. Opłata kształtuje się następująco:
  1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
  2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
  3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
  4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: