eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Błędne świadectwo pracy nie zawsze oznacza odszkodowanie

Błędne świadectwo pracy nie zawsze oznacza odszkodowanie

2010-03-29 09:58

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: do wydanego pracownikowi świadectwa pracy wkradł się błąd. Kadry szybko wykryły pomyłkę, o czym poinformowały telefonicznie zainteresowanego, a następnie niezwłocznie przesłały mu stosowne sprostowanie. Pomimo szybkiej interwencji zakładu pracy, pracownik zażądał odszkodowania za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy. Utrzymywał, że wystarczającą podstawą jego roszczeń jest sam fakt otrzymania błędnego dokumentu. Czy miał słuszność?

Przeczytaj także: Świadectwo pracy a kontynuacja zatrudnienia

Przypomnijmy, świadectwo pracy jest swoistym podsumowaniem zatrudnienia u danego pracodawcy. Obowiązek niezwłocznego wydania tego dokumentu rodzi się po stronie zatrudniającego wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (art. 97 § 1 K.p.).

Ustawodawca przewidział również, jakie kroki powinien podjąć pracownik, który:
  • uważa, że wydane mu świadectwo pracy zawiera błędy lub niepełne informacje (art. 97 § 21 K.p),
  • poniósł szkodę w następstwie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1 K.p.).

Wspomniany powyżej art. 99 § 1 K.p. rzeczywiście stanowi , że otrzymanie niewłaściwego świadectwa pracy rodzi po stronie zatrudnionego roszczenie o odszkodowanie. Za „niewłaściwy” uznaje się taki dokument, który nie odpowiada wymaganiom prawa lub zawiera w treści stwierdzenia niezgodne ze stanem faktycznym. Konieczne jest jednak pamiętać, że wystąpienie uregulowanej w tym przepisie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  • powstanie nieprawidłowości w działaniach pracodawcy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku niezwłocznego wydania świadectwa pracy),
  • szkoda poniesiona przez pracownika (np. niemożność podjęcia nowego zatrudnienia, niemożność zarejestrowania się w urzędzie pracy i otrzymania zasiłku dla bezrobotnych),
  • związek przyczynowy pomiędzy nieprawidłowym działaniem szefa a powstałą szkodą.

W przytoczonym we wstępie przykładzie nie ma mowy o poniesionej szkodzie- pracownik domaga się odszkodowania, ponieważ w jego opinii wystarczającą podstawą roszczeń w tym zakresie jest sam fakt otrzymania niewłaściwego dokumentu. Jak wynika z powyższego, jest w błędzie. Po pierwsze, nie wystąpiły niezbędne przesłanki konieczne dla powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie zatrudniającego. Po drugie, pracodawca natychmiast zorientował się, że popełnił pomyłkę i dołożył wszelkich starań, aby naprawić ją w jak najkrótszym czasie.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: