eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

2009-11-20 13:55

W dniu 6 i 10 listopada 2009 r. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał, na podstawie przysługującej mu delegacji ustawowej zawartej w art. 50531 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm., dalej "KPC"), dwa projekty rozporządzeń, które odnoszą się do komunikacji pomiędzy stroną a sądem (wnoszenie i doręczanie pism procesowych) w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Przeczytaj także: Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną

Projekt z dnia 6 listopada 2009 r. przewiduje określone wymagania odnośnie doręczania pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dla skutecznego doręczenia wymagane jest zamieszczenie doręczanego pisma w elektronicznych aktach sprawy oraz odbiór korespondencji przez użytkownika. Niezwłocznie po doręczeniu pisma system teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie doręczenia i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. Dodatkowo, z chwilą zamieszczenia ww. pisma w aktach, użytkownikom uprawnionym do odbioru pisma może być wysyłane powiadomienie o zamieszczeniu pisma w sposób ustalony z użytkownikami.

Według projektu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarówno strona jak i jej przedstawiciel, może wskazać użytkowników uprawnionych do odbioru pism, a także dokonać zmian takiego wskazania.
Co należy zaznaczyć, obowiązek poinformowania użytkownika o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym powstaje przed uwierzytelnieniem, czyli uzyskaniem przez niego dostępu do konta w systemie teleinformatycznym.

Projekt z dnia 10 listopada 2009 r. określa procedurę wnoszenia pisma procesowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Procedura jest różna w zależności od podmiotu wnoszącego pismo. Może nim być użytkownik kwalifikowany, czyli przedstawiciel powoda, bądź inny użytkownik. Jeżeli pismo zechce wnieść inny użytkownik, zobowiązany będzie uwierzytelnić się, utworzyć pismo w systemie teleinformatycznym oraz zatwierdzić jego treść. Jeżeli konieczne będzie uiszczenie opłaty, użytkownik będzie musiał zainicjować procedury wniesienia jej za pomocą udostępnianego przez system mechanizmu zapewniającego identyfikację osoby opłacającej.

Jeżeli wnoszącym będzie użytkownik kwalifikowany, wystarczy, by pismo utworzył w oprogramowaniu przeznaczonym do komunikacji powoda z systemem teleinformatycznym sądu, uwierzytelnił użytkownika, a następnie wprowadził pismo do systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi, który jest radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym lub radcą prokuratorii generalnej Skarbu Państwa, przysługiwać będzie prawo wnoszenia pisma procesowego w obu ww. formach – jako użytkownik inny niż użytkownik kwalifikowany lub jako użytkownik kwalifikowany.

W projekcie pojawia się również możliwość wnoszenia pism przez więcej niż jedną osobę. W takiej sytuacji jedna z osób będzie musiała złożyć w systemie oświadczenie o sposobie reprezentacji ze wskazaniem nazwy użytkowników dla pozostałych osób, uprawnionych do łącznego działania. Pismo takie zostanie następnie ujawnione użytkownikom, których dotyczy takie oświadczenie, w systemie teleinformatycznym. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie pisma przez ww. użytkowników.

Konkludując, celem proponowanej regulacji jest określenie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną oraz ich doręczania w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W opinii projektodawcy, wdrożenie jej nie spowoduje innych kosztów, ponad te, które wiążą się z wyposażeniem sądów w system informatyczny i nośniki informatyczne. Projekt sam w sobie nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki, funkcjonowanie przedsiębiorstw czy rynek pracy, a wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo sytemu, albowiem dostęp do archiwów elektronicznych będzie miał jedynie uprawniony do tego podmiot.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: