eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dyscyplinarka wysłana pocztą a data rozwiązania umowy

Dyscyplinarka wysłana pocztą a data rozwiązania umowy

2009-11-10 01:38

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: w czasie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik porzucił pracę. W konsekwencji tego został zwolniony dyscyplinarnie. Pismo rozwiązujące umowę o pracę wysłano pocztą na jego adres zamieszkania. Dwukrotnie awizowana przesyłka nie została odebrana, chociaż- jak dowiedział się szef od współpracowników zwolnionego- doskonale zdawał sobie on sprawę, czego dotyczy list z firmy. Czy w takiej sytuacji należy uznać, że stosunek pracy uległ już rozwiązaniu? A jeśli tak, jaką datę rozwiązania umowy pracodawca powinien podać w świadectwie pracy?

Przeczytaj także: Sąd pracy: pracownik musi udowodnić swoją trzeźwość

Przypomnijmy, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 K.c. w zw. z art. 300 K.p.). W orzecznictwie podkreśla się, że pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią (por. uchwała SN z 6 października 1998 r., III ZP 31/98, OSNP 1999, Nr 3, poz. 80).

Kluczowym dla omawianej tu kwestii jest zatem moment, w którym pracownik ma rzeczywistą możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli pracodawcy. Pół biedy, jeżeli szef ma możliwość osobistego wręczenia zatrudnionemu pisma rozwiązującego umowę o pracę- wówczas uznaje się, że zostało ono złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociażby nawet odmówił jego przyjęcia (por. wyrok SN z 16 marca 1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995, Nr 18, poz. 229).

Sytuacja, o której mowa we wstępie, była jednak nieco bardziej skomplikowana. Szef nie mógł złożyć pisma wprost na ręce pracownika, ponieważ ten porzucił pracę. Zdecydował się więc na przesłanie mu pocztą oświadczenia o natychmiastowym rozwiązaniu umowy. Okazało się jednak, że zainteresowany świadomie uchyla się od jej odebrania.

Podobne sprawy były już przedmiotem rozważań SN. I tak np., w wyroku z 11 grudnia 1996 r. (I PKN 36/96, OSNAPiUS 1997, Nr 14, poz. 251 ) skład orzekający uznał, iż złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce także wówczas, gdy pracownik, dysponując realną możliwością zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie.

Co więcej, w opinii SN dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej pismo rozwiązujące stosunek pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią (por. wyrok z 5 października 2005 r., I PK 37/05 , OSNP 2006, Nr 17-18, poz. 263), co w razie sporu sądowego przerzuca na pracownika ciężar dowodu w zakresie niemożności zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

Z przytoczonego powyżej orzeczenia wynika ponadto, że w przypadku, gdy pracownik nie podejmuje przesyłki zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, to skutki przewidziane dla jej doręczenia następują po upływie 7 dni od daty, z którą wystawione zostało drugie awizo. Zatem datą doręczenia pisma rozwiązującego umowę jest data przypadająca po 7 dniach od drugiego awizowania przesyłki. Jest to również data, z którą stosunek pracy uległ rozwiązaniu i to właśnie ona powinna zostać podana w świadectwie pracy jako data kończąca zatrudnienie.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: