eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Uprawnienia urlopowe: staż a okres niewykonywania pracy

Uprawnienia urlopowe: staż a okres niewykonywania pracy

2009-05-03 00:45

Długość urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy, którym legitymuje się pracownik. Chodzi tu o sumę okresów zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców. Niekiedy jednak do stażu pracy, warunkującego uprawnienia urlopowe, wlicza się okresy, w których podwładny de facto nie pracował. Przyjrzyjmy się, kiedy ma miejsce taka sytuacja.

Przeczytaj także: 10-letni staż pracy a urlop uzupełniający

Co do zasady, podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy pracownika i wynosi (art. 154 K.p.):
  • 20 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat,
  • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Stosownie natomiast do art. 1541 K.p., do stażu pracy, od którego zależy prawo do urlopu oraz wymiar urlopu, wlicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy. Na tym jednak nie koniec. W szczególnych przypadkach, przewidzianych zarówno w Kodeksie pracy, jak i w wielu innych aktach prawnych, zaliczeniu do stażu podlegają także niektóre okresy zawieszenia stosunku pracy oraz okresy, które nie są okresami zatrudnienia, ale traktowane są na równi z nimi. Oto przykłady.

Art. 361 K.p.

Okresem zaliczanym do stażu pracy w celu ustalenia uprawnień urlopowych jest okres, za który przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Okres ten nie stanowi ani okresu zatrudnienia, ani też nie jest z nim zrównany- jest jedynie zaliczalny do okresu zatrudnienia z mocy art. 361 K.p. § 3 K.p. W czasie jego trwania pracownik nie nabywa żadnych uprawnień, które uwarunkowane są istnieniem stosunku pracy (por. uchwała poszerzonego składu SN z 9 lipca 1992 r., I PZP 20/92, OSNCP 1993, Nr 1-2, poz. 2).

Art. 51 K.p.

Jako okres zatrudnienia traktowany jest również okres pozostawania bez pracy, za który w wyniku przywrócenia do pracy prawomocnym orzeczeniem sądowym przyznano pracownikowi wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji warunkiem zaliczenia tego okresu do stażu jest zgłoszenie przez pracownika gotowości podjęcia pracy w ciągu 7 dni od przywrócenia.

Podobnie dzieje się w przypadku pracownika, któremu zasądzono odszkodowanie- tu do okresu zatrudnienia wlicza się okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano rekompensatę.

Art. 1741 K.p.

Kolejnym z okresów zaliczanych do stażu pracy jest okres urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w związku z oddelegowaniem do pracy u innego pracodawcy, przy czym wlicza się go jedynie do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u „macierzystego” pracodawcy. Warto też podkreślić, że w omawianym tu przypadku nie ma znaczenia fakt, iż u nowego szefa pracownik zatrudniony jest w oparciu o stosunek niepracowniczy, a więc np. umowę cywilnoprawną.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: