eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia

Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia

2008-08-30 11:39

Pracodawca zatrudniający pracowników ma do spełnienia szereg obowiązków, które niekiedy celowo, a czasami nieumyślnie są przez niego naruszane. Niestety każde poważniejsze uchybienie wobec zatrudnionego może skończyć się obciążeniem firmy karą grzywny lub rozwiązaniem umowy przez pracownika bez wypowiedzenia.

Przeczytaj także: Co grozi za łamanie praw pracownika?

Obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały wymienione w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 94 K. p. pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 • organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
 • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Wymieniona powyżej lista obowiązków pracodawcy wobec pracownika nie została jednoznacznie zdefiniowana, a dodatkowo nie stanowi ona zamkniętego wyliczenia. W przepisach K. p. można znaleźć jeszcze inne obowiązki lub ich skonkretyzowanie np.:
 • przestrzeganie przepisów o czasie pracy (art. 129, 151 K. p.);
 • coroczne udzielanie urlopów wypoczynkowych (art. 14, 152 K. p.);
 • poszanowanie godności osobistej pracowników (art. 111 K. p.);
 • przestrzeganie zasad ochrony pracy kobiet (art. 176, 177 K. p.) i pracowników młodocianych (art. 202, 204 K. p.) i inne.

 

1 2 ... 6

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: