eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia

Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia

2008-08-30 11:39

Pracodawca zatrudniający pracowników ma do spełnienia szereg obowiązków, które niekiedy celowo, a czasami nieumyślnie są przez niego naruszane. Niestety każde poważniejsze uchybienie wobec zatrudnionego może skończyć się obciążeniem firmy karą grzywny lub rozwiązaniem umowy przez pracownika bez wypowiedzenia.
Obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały wymienione w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 94 K. p. pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 • organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
 • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Wymieniona powyżej lista obowiązków pracodawcy wobec pracownika nie została jednoznacznie zdefiniowana, a dodatkowo nie stanowi ona zamkniętego wyliczenia. W przepisach K. p. można znaleźć jeszcze inne obowiązki lub ich skonkretyzowanie np.:
 • przestrzeganie przepisów o czasie pracy (art. 129, 151 K. p.);
 • coroczne udzielanie urlopów wypoczynkowych (art. 14, 152 K. p.);
 • poszanowanie godności osobistej pracowników (art. 111 K. p.);
 • przestrzeganie zasad ochrony pracy kobiet (art. 176, 177 K. p.) i pracowników młodocianych (art. 202, 204 K. p.) i inne.

 

1 2 ... 6

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: