eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie zmieniające: czego nie można zmienić?

Wypowiedzenie zmieniające: czego nie można zmienić?

2008-06-06 13:51

Rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana jej warunków na mocy porozumienia stron polega na zgodnym oświadczeniu woli stron stosunku pracy. Porozumienie stron jest to dwustronna czynność prawna prowadząca do zmiany lub rozwiązania istniejącego stosunku pracy na warunkach uzgodnionych przez strony.

Przeczytaj także: Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

Czego nie można zmienić poprzez wypowiedzenie zmieniające?

W drodze wypowiedzenia zmieniającego można zmienić jedynie warunki pracy i płacy, nie jest możliwe dokonanie w tym trybie zmiany rodzaju umowy o pracę np. umowy na czas nie określony w umowę na czas określony (uchwała SN z 28 kwietnia 1994 r.; sygn. akt I PZP 52/93, OSNAP 1994/11/169).

Niedopuszczalna jest również zmiana umowy o pracę na tzw. umowę niepracowniczą, np. umowę zlecenia czy umowę o dzieło.

Ponadto w drodze wypowiedzenia zmieniającego nie można obniżyć pracownikowi wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to, że dokonując wypowiedzenia zmieniającego pracodawca jest zobowiązany stosować te przepisy, które stosuje się w przypadku definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę. Są to m.in. przepisy dotyczące:
  • szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem (art. 39, art. 41, art. 177, art. 1861 kp);
  • w odniesieniu do umowy zawartej na czas nieokreślony – przepisy dotyczące obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową (art. 38 kp),
  • udzielania dni wolnych na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia (art. 37 kp), w sytuacji kiedy pracownik odmówił przyjęcia zaproponowanych nowych warunków pracy i płacy,
  • odwołania się pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia (art. 44 kp),
  • zachowania formy pisemnej oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu, wskazania przyczyny wypowiedzenia (w przypadku umowy o pracę na czas nie określony ), pouczenia pracownika o możliwości odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy (art. 30 § 2–5 kp),
  • zachowania długości okresów wypowiedzenia odpowiednio do rodzaju umowy (art. 33, 34 i 36 kp).
Jaka jest forma wypowiedzenia zmieniającego?

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Forma pisemna jest konieczna (obligatoryjna). Nie będzie więc miało mocy wypowiedzenia zmieniającego ustne poinformowanie pracownika o nowych warunkach pracy lub płacy (art. 42 § 2 kp).

Podstawa prawna
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.); w tekście: ustawa.


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.
Przeczytaj także: Wypowiedzenie zmieniające Wypowiedzenie zmieniające

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: