eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana warunków pracy i płacy

Zmiana warunków pracy i płacy

2011-03-10 12:42

Zmiana warunków umowy o pracę zawsze wymaga formy pisemnej. Istotą wypowiedzenia zmieniającego jest zaproponowanie pracownikowi nowych warunków pracy i płacy, innych niż określone w umowie o pracę. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków, umowa o pracę rozwiąże się z upływem obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

Przeczytaj także: Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

Pytanie: Firma zmienia siedzibę biura spółki, w której był zatrudniony pracownik i pracownik nie zgadza się na zmianę i dostał wypowiedzenie warunków umowy. Czy musi się zgodzić na tą zmianę, jak nie wyraża zgody i czy z okresem wypowiedzenia umowa się rozwiąże i czy należy mu się odprawa?

Odpowiedź: W przypadku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, ma on możliwość zadecydowania czy godzi się na przyjęcie nowych warunków zatrudnienia czy też nie. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków pracy będzie skutkowała definitywnym rozwiązaniem stosunku pracy. To czy w danej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwało prawo do odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, będzie zależało od całokształtu okoliczności, a organem właściwym do rozstrzygnięcia tej wątpliwości może okazać się sąd pracy.

1. Warunki umowy zmienia się porozumieniem stron bądź wypowiedzeniem zmieniającym

Miejsce wykonywania pracy stanowi jeden z istotnych warunków umowy o pracę i jego zmiana może nastąpić :
  • w drodze porozumienia stron (za zgodną wolą pracownika i pracodawcy), bądź też
  • w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę dotychczasowych warunków płacy i pracy, w trybie określonym w art. 42 Kodeksu pracy (wypowiedzenie zmieniające).
Zmiana warunków umowy o pracę zawsze wymaga formy pisemnej.

Istotą wypowiedzenia zmieniającego jest zaproponowanie pracownikowi nowych warunków pracy i płacy, innych niż określone w umowie o pracę. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków, umowa o pracę rozwiąże się z upływem obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

Ważne! „Milczenie” oznacza zgodę pracownika na nowe warunki

Gdy pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (w oświadczeniu o wypowiedzeniu warunków powinno znaleźć się takie pouczenie). W takim przypadku, po upływie okresu wypowiedzenia zaczną obowiązywać nowe warunki zatrudnienia.

Z uwagi na fakt, iż do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wypowiedzeniu zmieniającym powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca zmianę miejsca wykonywania pracy oraz pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy.

2. Odrzucenie nowych warunków zatrudnienia nie musi pozbawić pracownika prawa do odprawy

Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron. Należy dodać, że obowiązek wypłaty odpraw dotyczy tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Samo odrzucenie przez pracownika nowych warunków pracy i płacy, a w konsekwencji doprowadzenie do rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy nie przesądza jeszcze o tym, czy w takim przypadku pracownik nabędzie prawo do odprawy pieniężnej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Decydujące w takim przypadku jest ustalenie, czy do rozwiązania umowy o pracę doszło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: