eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie zmieniające a dni na poszukiwanie pracy

Wypowiedzenie zmieniające a dni na poszukiwanie pracy

2011-10-27 11:12

W przypadku przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy, tj. zmiany wymiaru etatu na 1/2 etatu, pracownikowi nie będą przysługiwały dni wolne na poszukiwanie pracy. Uprawnienie to przysługiwałoby tylko w sytuacji odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia.

Przeczytaj także: Kiedy dni wolne na poszukiwanie pracy?

Pytanie: Mam następujący problem: pracownik pracujący w firmie na czas nieokreślony od 10 lat dostał od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy, tzn. dostał propozycję zmiany etatu na 1/2 etatu. Jak wiadomo, jeśli nie przyjmie warunków zmieniających, przysługują mu 3 dni na poszukiwanie pracy. Ale co w sytuacji, jeśli przyjmie nowe warunki? Przecież będzie pracował na 1/2 etatu, czyli wiadomo, że i tak musi szukać pracy na kolejne 1/2 etatu. Czy należą mu się dni wolne na szukanie pracy i w jakiej ilości?

Odpowiedź: W przypadku przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy, tj. zmiany wymiaru etatu na 1/2 etatu, pracownikowi nie będą przysługiwały dni wolne na poszukiwanie pracy. Uprawnienie to przysługiwałoby tylko w sytuacji odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia.

1. Wypowiedzenie definitywne - zmierza do rozwiązania stosunku pracy

W związku z definitywnym (zmierzającym do rozwiązania stosunku pracy) wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę przysługuje mu w okresie wypowiedzenia dodatkowe uprawnienie, jakim jest zwolnienie od pracy na poszukiwanie pracy. Uprawnienie to przysługuje pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę i którego obowiązuje co najmniej 2-tygdoniowy okres wypowiedzenia. Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni w przypadku 2-tygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia, oraz 3 dni w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie warunków pracy ma na celu zmianę warunków zatrudnienia

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy ma na celu zmianę istniejących warunków zatrudnienia. Dopiero jeżeli pracownik nie zgodzi się na przyjęcie tych warunków, w takim przypadku wypowiedzenie to przekształca się w wypowiedzenie definitywne, którego skutkiem będzie rozwiązanie stosunku pracy.

Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki - pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

3. Dni wolne na poszukiwanie pracy tylko przy rozwiązaniu umowy

Zgodne z art. 42 § 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu (definitywnym) umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Oznacza to, że uprawnienie pracownicze do dni wolnych na poszukiwanie pracy także będzie przysługiwało w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, ale tylko w sytuacji nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy, co będzie równoznaczne z podjęciem decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy.

Zmiana warunków zatrudnienia, o której mowa w pytaniu, przyjęta przez pracownika, nie prowadzi do rozwiązania stosunku pracy, a jedynie do zmiany obowiązującego pracownika wymiaru etatu. Mimo iż pracownik może być zmuszony do poszukiwania pracy na 1/2 etatu, przepisy nie dają uprawnienia do przyznania mu w tej sytuacji dni wolnych na poszukiwanie pracy, gdyż de facto stosunek pracy jest kontynuowany.

A zatem tylko w przypadku gdy pracownik nie przyjmie proponowanych warunków zatrudnienia, w takiej sytuacji od momentu przekazania tej decyzji pracodawcy, pracownikowi zostanie przyznane uprawnienie do dodatkowych dni zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy. Wymiar tego zwolnienia będzie zależny od długości całego okresu wypowiedzenia obowiązującego pracownika.

Ważne! Pracodawca może sam przyznać pracownikowi dzień wolny

Pracodawca może zwolnić pracownika, o którym mowa w pytaniu, z obowiązku świadczenia pracy, np. udzielić wolnego na 2 dni, w celu umożliwienia mu podjęcia działań zmierzających do znalezienia pracy, przy równoczesnym zachowaniu prawa pracownika do wynagrodzenia. Należy jednak zauważyć, iż nie jest to obowiązkiem pracodawcy.

Podstawa prawna:
  • art. 37, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: