eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

2014-07-07 10:07

Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

Jakie zmiany w prawie w czerwcu 2014? © M. Schuppich - Fotolia.com

12 czerwca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. 17 czerwca 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 18 czerwca 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Przeczytaj także: Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

Zmiany w ustawie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.

W dniu 12 czerwca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa likwiduje organy opiniodawczo-doradcze: Radę do Spraw Autostrad działającą przy ministrze właściwym do spraw transportu oraz Państwową Radę Nieruchomości działającą przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ustawa porządkuje także kwestie związane z przekazywaniem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pobieranych przez niego opłat na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, które reguluje ustawa o transporcie drogowym.

Ustawa wejdzie w życie 3 lipca 2014 roku.

Ustawa dot. standaryzacji wzorów pism w procedurach administracyjnych.

W dniu 12 czerwca 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Celem ustawy jest uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Ustawa nakłada na właściwe organy obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism wykorzystywane w procedurach administracyjnych, w szczególności wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

fot. M. Schuppich - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie w czerwcu 2014?

W czerwcu 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał min. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, o autostradach płatnych, o prawach konsumenta, o systemie oświaty, Prawo wodne, o ochronie konkurencji i konsumentów.


Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej.

W dniu 17 czerwca 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej.

W ustawie szczególny nacisk położono na wspieranie integracji społecznej i obywatelskiej środowisk mniejszości, w zakresie: oświaty, zatrudnienia, warunków bytowych i ochrony zdrowia. Sejm w tym celu do ustawy zmieniającej wprowadził nowe przepisy określające działania organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej (Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Finansów), np. o dotacje na cele związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Ustawa wchodzi w życie 8 lipca 2014 roku.

Nowa ustawa o prawach konsumenta.

W dniu 17 czerwca 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Nowa ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności:
  • obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem,
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.
Ustawa wejdzie w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku i do tej pory przedsiębiorcy działający w Internecie mają czas na dostosowanie regulaminów sklepów internetowych do zasad wskazanych w ustawie.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

W dniu 18 czerwca 2014 roku Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z przesyłaniem gazu ziemnego, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie. Ma to zredukować lub ograniczyć istotne ryzyka inwestycyjne, a tym samym zwiększyć możliwość przygotowania takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny.

W celu osiągnięcia ww. zamierzeń ustawa m.in. skraca terminy na dokonanie poszczególnych czynności procesowych, wprowadza ułatwienia w zakresie dokonywania doręczeń, wprowadza obowiązek koncentracji dokumentacji na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wprowadza ułatwienia proceduralne w przypadku, gdy nieruchomość zajęta pod inwestycję ma nieuregulowany stan prawny lub gdy zmienia się jej oznaczenie w ewidencji gruntów, nadaje inwestorowi uprawnienia do dysponowania nieruchomością z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

1 2 ... 4

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: