eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2014

2014-07-01 11:42

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2014

Prawne podsumowanie czerwiec 2014 r. © serq - Fotolia.com

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawa wodnego oraz centralnej ewidencji pojazdów, które weszły w życie w czerwcu 2014 r., jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej - zmiany

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

15 czerwca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 619), na podstawie której m.in.:
 • przyjęto możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej
  w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, lecz również przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów;
 • rozszerzono definicję podstawowej opieki zdrowotnej poprzez dodanie do jej zakresu świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych;
 • wprowadzono zasadę, że przy wyborze lekarza, pielęgniarki lub położnej, pacjent będzie jednocześnie dokonywał wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • przewidziano możliwość złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w postaci elektronicznej;
 • wprowadzono nowe regulacje dotyczące obowiązków i kwalifikacji osób udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przyjęto zasadę, że jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania.
PRAWO WODNE

21 czerwca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 659), na podstawie której:
 • wprowadzono zmiany związane z dopuszczeniem poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych;
 • ułatwiono wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poprzez odstąpienie od procedury administracyjnego wyrażania zgody na rzecz wprowadzenia obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia;
 • nałożono obowiązek wprowadzenia na określony czas, przez właściciela lub zarządcę wału przeciwpowodziowego, zakazu poruszania się po wałach, jeżeli zagrożona jest szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych lub istnieje inne zagrożenie powodujące konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach, jak również w razie konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych;
 • umożliwiono właścicielowi lub zarządcy wału przeciwpowodziowego zawarcie umowy użyczenia korony wału lub jej części na cele związane z budową drogi rowerowej, a także na cele związane z potrzebami zarządzania drogą rowerową.

fot. serq - Fotolia.com

Prawne podsumowanie czerwiec 2014 r.

W czerwcu 2014 roku weszły w życie zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawa wodnego oraz centralnej ewidencji pojazdów.

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW

23 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 816), na podstawie którego:
 • uregulowano materię dotychczas uregulowaną w uchylonym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1166, ze zm.), a ponadto materię związaną z udostępnianiem z centralnej ewidencji pojazdów danych lub informacji, w tym danych identyfikujących pojazd, a także należnymi za to opłatami oraz warunkami i sposobem ich wnoszenia.
 • zmieniono katalog organów, którym udostępnia się dane z centralnej ewidencji pojazdów, w tym dodano do ww. katalogu m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy kontroli skarbowej, organy celne i wywiad skarbowy; zmodyfikowano zakres gromadzonych danych o pojazdach;
 • wprowadzono możliwość wykorzystywania w centralnej ewidencji pojazdów danych ze zbioru PESEL;
 • uregulowano kwestie związane z udostępnieniem danych i informacji z centralnej ewidencji pojazdów przy użyciu systemu teleinformatycznego.
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

W dniu 20 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy (dalej także „SN”) podjął uchwałę, zgodnie z którą roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przewidziane w art. 3052 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej „k.c.”) nie ulega przedawnieniu (sygn. akt III CZP 101/12, dalej „Uchwała”).

W Uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że wyjątki od zasady przedawnialności roszczeń majątkowych mogą wynikać także z właściwości roszczenia, odbiegającej od innych tego rodzaju roszczeń. Jak dalej wskazywał SN, szczególna cecha roszczenia przewidzianego w art. 3052 §1 k.c., polega na jego ścisłym związku z określoną, trwałą sytuacją faktyczną na nieruchomości, tj. stanem korzystania z tej nieruchomości w oznaczonym zakresie. Ta cecha sprawia, że roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu istnieje tak długo, jak długo trwa sytuacja faktyczna, a po jej zmianie - wygasa. SN zaznaczył, że podobne argumenty przytacza się na uzasadnienie jednolicie wyrażanego poglądu o nieprzedawnialności roszczenia właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności gruntowej w razie przekroczenia granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia oraz roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: