eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

2014-05-22 00:11

Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

Zmiany w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego © Petro Feketa - Fotolia.com

W dniu 8 maja 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. 8 maja 2014 roku Prezydent podpisał również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw. 12 maja 2014 roku Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Przeczytaj także: Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

Zmiany w ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi

W dniu 8 maja 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Zmiany w ustawie Prawo atomowe.

W dniu 8 maja 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowane przepisy wprowadzają do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Ustawa określa między innymi zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, oraz podstawowe wymagania dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych, dzieląc te składowiska na powierzchniowe i głębokie. Nowe przepisy nakładają też na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek opracowywania i aktualizowania krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

fot. Petro Feketa - Fotolia.com

Zmiany w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko będzie się odbywało na wniosek rodziców. Taki wniosek rodzice będą mogli składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat.


Nowelizacja „ustaw kolejowych”.

W dniu 9 maja 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

Uchwalona ustawa m.in. wskazuje, że opłaty wnoszone przez przewoźników kolejowych do PKP Polskie Linie Kolejowe SA za korzystanie z infrastruktury kolejowej będą liczone na nowych zasadach. Koszty, które obecnie finansowane są z dotacji budżetowej będą co do zasady finansowane z przychodów od przewoźników kolejowych. Natomiast koszty, które dotychczas zarządca infrastruktury finansował z przychodów od przewoźników będą finansowane z budżetu państwa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w ustawie - Prawo wodne.

W dniu 11 maja 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz innych niektórych ustaw.

Celem nowelizacji jest dopuszczenie poruszania się na rowerze wzdłuż po koronie wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienie wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Według zasad ustanowionych znowelizowaną ustawą, budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wymagać będzie zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej albo dyrektorowi właściwego urzędu morskiego – w zależności od miejsca usytuowania drogi lub szlaku. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. Do wykonywania robót lub czynności będzie można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Sprzeciw zostanie wniesiony w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska, utrudnią ochronę przed powodzią, zwiększą zagrożenie powodziowe lub będą mogły spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi. Taka sama procedura prawna została przewidziana dla takich samych inwestycji podejmowanych na wałach przeciwpowodziowych, przy czym organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia i wniesienia sprzeciwu będzie marszałek województwa.

W związku ze zmianami w ustawie – Prawo wodne, zmodyfikowano także Kodeks wykroczeń (brak już sankcji karnych zachowania polegającego na przejeżdżaniu rowerem wzdłuż po wale przeciwpowodziowym) oraz ustawę o drogach publicznych (wprowadzenie definicji określenia droga publiczna).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: