eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3988
  • Data wpłynięcia: 2015-09-30
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3988


Druk nr 3988


Warszawa, 30 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM-10-60-15

RM-24-206-15
RM-24-207-15


Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowna Pani Marszałek
Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141
i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam
Sejmowi

- projekt ustawy budżetowej na rok 2016

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w
latach 2016-2019 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie
cywilnej na lata 2016-2018.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji
proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 z prawem Unii
Europejskiej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok
2016 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach
2016-2019 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie
Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata
2016-2018 Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz
Projekt
U S T AWA B U D Ż E T O WA
N A R O K 2 0 1 6
z dnia
Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i
niepodatkowych dochodów bud etu państwa w wysoko ci 296 879 236 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków bud etu państwa w
wysoko ci 351 499 236 tys. zł.
3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art.
9 pkt 1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Źz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó n. zm.1)) oraz
Żunduszu Pracy, Bankowego Żunduszu żwarancyjnego, a tak e funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi żospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych
ustaw, w wysoko ci 715 349 952 tys. zł.
4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek
bud etowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej
ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z
wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Żunduszu Pracy, a tak e funduszy
utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na
podstawie odrębnych ustaw, w wysoko ci 531 095 240 tys. zł.
5. Źeficyt bud etu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2016 r. na kwotę nie większą
ni 54 620 000 tys. zł.
Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych
dochodów bud etu rodków europejskich w wysoko ci 62 399 264 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków
bud etu rodków europejskich w wysoko ci 71 640 528 tys. zł.
3. Wynik bud etu rodków europejskich ustala się na kwotę -9 241 264 tys. zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014
r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.
– 2 –
Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów bud etu państwa w
wysoko ci 348 557 760 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów bud etu państwa
w wysoko ci 284 696 496 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów bud etu państwa ustala się na kwotę
63 861 264 tys. zł.
Art. 4. ródłem pokrycia potrzeb po yczkowych bud etu państwa, w tym pokrycia
deficytu bud etu państwa, są rodki pozostające na rachunkach bud etu państwa w dniu 31
grudnia 2015 r., przychody z tytułu sprzeda y skarbowych papierów warto ciowych,
przychody z tytułu kredytów i po yczek, przychody z prywatyzacji oraz przychody z innych
tytułów.
Art. 5. 1. Przyrost zadłu enia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych i
spłaconych kredytów lub po yczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów warto ciowych
nie mo e przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatęŚ
1)
kredytów lub po yczek nale y rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitałuś
2)
papierów warto ciowych nale y rozumieć w szczególno ci ich wykup, przedterminowy
wykup, wcze niejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit okre lony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów
warto ciowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych ni
skarbowe papiery warto ciowe zobowiązań Skarbu Państwa, a tak e na spłatę zobowiązań
Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Warto ć nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów warto ciowych na
cele, o których mowa w ust. 2, nie mo e przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.
Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty
200 000 000 tys. zł.
Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
źksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń
eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysoko ci 15 000 000 tys. zł.
Art. 8. Upowa nia się Ministra Żinansów doŚ
1)
dokonywania ze rodków bud etu państwa wypłat z tytułu kredytów i po yczek
udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty
2 000 000 tys. złś
– 3 –
2)
udzielania ze rodków bud etu państwa po yczekŚ
a)
dla Banku żospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających
Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,
c)
dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub
ostro no ciowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów źksportowych S.A. – na wypłatę
gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń
eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 462 000 tys. zł,
e)
dla Żunduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę wiadczeń gwarantowanych
przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.
Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Źz. U. z
2011 r. Nr 79, poz. 431, z pó n. zm.2)) ustala sięŚ
1)
dla państwowych jednostek bud etowych w podziale na czę ci i działy klasyfikacji
dochodów i wydatków bud etowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr
6:
a)
kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mno nikowymi systemami wynagrodzeń
(osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu słu by
cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i
kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum
Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Słu by
Celnej, członków słu by zagranicznej niebędących członkami korpusu słu by
cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej
jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo przez niego
nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie
Urzędu Zamówień Publicznych, ołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy
administracji rządowej),

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707,
z 2012 r. poz. 1456, z 2013 r. poz. 1645, z 2014 r. poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 1240.
– 4 –
b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mno nikowymi systemami
wynagrodzeńś
2)
kwoty bazowe dla:
a)
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysoko ci 1 766,46 zł,
b) członków korpusu słu by cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów
odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników
Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Słu by Celnej,
członków słu by zagranicznej niebędących członkami korpusu słu by cywilnej – w
wysoko ci 1 873,84 zł,
c)
członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych – w wysoko ci 1 523,29 zł,
d)
ołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysoko ci 1 523,29 złś
3)
rednioroczny wska nik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze bud etowej – w
wysoko ci 100,0%.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r. poz. 191, z pó n. zm.3)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysoko ci
2 717,59 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla
państwowych jednostek bud etowych, z przeznaczeniem na:
1)
zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w
wysoko ci 2 000 tys. złś
2)
zwiększenie wynagrodzeń – w wysoko ci 12 065 tys. zł – przeznaczonych na wypłatyŚ
a)
wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przej ciem na
rentę z tytułu niezdolno ci do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla:
– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną czę ć
bud etową, w których rednioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie
przekracza 50 osób.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015
r. poz. 357, 1268 i 1418.
strony : [ 1 ] . 2 ... 10 ... 50 ... 110

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: