eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

2013-08-20 10:38

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego © Thomas Jansa - Fotolia.com

W dniu 17 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 880, dalej „nowelizacja”). Celem nowelizacji jest zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej polskich przepisów dotyczących składania pism w postępowaniu sądowym przez strony postępowania cywilnego mające miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, innych niż Polska, a także przepisów dotyczących doręczania pism takim stronom.

Przeczytaj także: Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

Obowiązujący dotychczas przepis przewidywał, że oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe było równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Przepis ten miał istotne znaczenie dla dochowywania terminów (np. złożenia apelacji). Przykładowo, strona która zamieszkiwała z dala od sądu, nie musiała składać pisma bezpośrednio w sądzie, lecz wystarczyło, że złożyła je w polskiej placówce pocztowej. Takich możliwości pozbawione były jednak strony zamieszkujące lub mające siedziby poza granicami Polski, gdzie nie ma dostępu do polskich placówek pocztowych.

Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy wprowadzającej nowelizację, projektodawcy uznali, że powyższe uregulowanie narusza zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, wynikający z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, nowelizacja wprowadza zmianę, zgodnie z którą również oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Drugim z przepisów, które w wyniku nowelizacji dostosowano do zasad prawa Unii Europejskiej, jest regulacja odnosząca się do instytucji tzw. pełnomocnika do doręczeń. W myśl dotychczasowych przepisów, obowiązek ustanowienia takiego pełnomocnika na terytorium Polski spoczywał na stronie postępowania cywilnego mającej miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą, w sytuacji gdy osoba ta nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia danej sprawy. Istotne jest przy tym, że dotychczasowe uregulowania przewidywały, iż w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń w powyższej sytuacji, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym stronę należało o pouczyć jedynie przy pierwszym doręczeniu.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że już w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Pierwsza Izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-325/11 (Krystyna Alder, Awald Alder przeciwko Sabinie Orłowskiej), stwierdzono sprzeczność powyższego uregulowania z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, str. 79, ze zm.).

Obecnie, ustawodawca zdecydował się więc dokonać zmiany powyższego regulowania, aby usunąć sprzeczność stwierdzoną już wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

fot. Thomas Jansa - Fotolia.com

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 17 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.


Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, obowiązek wskazywania pełnomocnika do doręczeń został ograniczony jedynie do przypadków, gdy dana strona postępowania cywilnego ma miejsce zamieszkania, pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, i gdy osoba ta nie ustanowiła jednocześnie zamieszkałego w Polsce pełnomocnika do prowadzenia całej sprawy.

Przydatne linki:
- Kodeks cywilny


Podsumowując, w drodze nowelizacji skutki złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej zostały zrównane z tymi, jakie wywołuje złożenie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Ponadto, wprowadzono wyraźne uregulowanie, zgodnie z którym jedynie strony, które mają miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, mają obowiązek ustanawiania tzw. pełnomocnika do doręczeń. Zmiany wprowadzone nowelizacją mają na celu zrównanie w postępowaniu cywilnym pozycji stron mających miejsce zamieszkania, pobytu lub siedzibę w Polsce z występującymi przed sądem osobami lub podmiotami zagranicznymi, z obszaru Unii Europejskiej.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: