eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zakaz dyskryminacji zleceniobiorców

Zakaz dyskryminacji zleceniobiorców

2011-10-26 12:45

Od 1 stycznia 2011 r., osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą domagać się odszkodowania w zakresie nierównego traktowania w zatrudnieniu. Taką ochronę zapewnia im tzw. Ustawa o równym traktowaniu z dnia 3 grudnia 2010 r., o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Przeczytaj także: Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Celem tzw. Ustawy o równym traktowaniu jest umożliwienie osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, bądź kontraktu menedżerskiego) dochodzenia odszkodowania z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość. Katalog kryteriów, objętych zakazem dyskryminacji osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, ma charakter zamknięty i jest elementem przystosowania ustawodawstwa polskiego do wymogów unijnych.

Z przypadkiem dyskryminacji, w rozumieniu Ustawy, będziemy mieli do czynienia np. w sytuacji różnicowania wynagrodzenia zleceniobiorców różnych narodowości, ale zatrudnionych na takich samych stanowiskach i posiadających jednakowe kwalifikacje.

Zapisy Ustawy stosuje się do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy Ustawy nie znajdują zastosowania w sytuacji pracodawca – pracownik, gdyż opisane w niej regulacje antydyskryminacyjne zawierają się w przepisach Kodeksu pracy. Ustawa swoim zakresem obejmuje podejmowanie kształcenia zawodowego, warunki podejmowania i wykonywania działalności zawodowej lub gospodarczej, działalność związkową oraz dostęp i warunki korzystania z instrumentów rynku pracy i usług, zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej oraz oświaty. Nie dotyczy życia prywatnego oraz rodzinnego.

Zleceniobiorca (lub inna osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej), w stosunku do którego doszło do naruszenia zasady równego traktowania może dochodzić odszkodowania z tego tytułu. Wystarczy że taka osoba uprawdopodobni, iż naruszenie zasady równego traktowania miało miejsce. Pracodawcy zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych muszą zatem pamiętać o przepisach antydyskryminacyjnych wynikających z Ustawy o równym traktowaniu, albowiem w przeciwnym razie mogą narazić się na znaczące koszty z tytułu ewentualnych procesów odszkodowawczych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: