eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Co powinno zawierać porozumienie zmieniające?

Co powinno zawierać porozumienie zmieniające?

2008-03-14 13:00

Pracownica przechodzi na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy i otrzyma w tym przypadku porozumienie. Czy należy zachować okres wypowiedzenia i jakich formalności należy dopełnić?

Przeczytaj także: Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

W przypadku porozumienia zmieniającego nie stosuje się okresów wypowiedzenia. Porozumienie powinno być sporządzone na piśmie i dokładnie określać, jakie warunki zatrudnienia ulegają zmianie. Porozumienie musi być podpisane przez pracodawcę i pracownika.

Porozumienie zmieniające to najprostszy sposób, aby dokonać zmian w umowie o pracę i np. powierzyć pracownikowi inną pracę niż wynikająca z umowy o pracę. Nie mają tu bowiem zastosowania przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę, a tym samym nie ustala się okresów wypowiedzenia. Można oczywiście przewidzieć w porozumieniu, że zmiany do umowy o pracę wchodzą w życie np. w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia porozumienia. Można jednak również postanowić, że zmiany wchodzą w życie z dniem zawarcia porozumienia. Porozumienie takie powinno być zawarte na piśmie, gdyż zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Powinno również określać w sposób niebudzący wątpliwości, które warunki pracy lub płacy ulegają zmianie. Dokument powinien być przez strony, tj. pracownika i pracodawcę, uzgodniony co do wszystkich elementów i podpisany. W przypadku braku zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia w drodze porozumienia zmieniającego, pracodawcy pozostaje tylko zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, przy którym konieczne jest m.in. zastosowanie okresu wypowiedzenia.

Przykład:
Porozumienie zmieniające można sformułować następująco: „Strony postanawiają zgodnie zmieniać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony od 1 czerwca 2007 r. w zakresie rodzaju wykonywanej pracy, w ten sposób, że od 1 lutego 2008 r. pracownik będzie wykonywał pracę na stanowisku asystenta zarządu. Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian”.

Jeżeli zmiana stanowiska (wykonywanej pracy) spowoduje zmniejszenie pracownikowi wymiaru czasu pracy, w porozumieniu zmieniającym powinno znajdować się postanowienie określające dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony porozumieniem wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika niepełnoetatowego, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia w wysokości jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Należy pamiętać również, że powierzając pracownikowi inne stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, należy - przed dopuszczeniem do pracy - skierować go na wstępne badania lekarskie. Niezbędne jest także przeszkolenie pracownika na nowym stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie go z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Podstawa prawna:
  • art. 29 § 4, art. 42 § 2, art. 151 § 5, art. 226 pkt 2, art. 229 § 1 pkt 2, art. 2373 § 2 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: