eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

2015-09-28 09:11

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

Zwolnienie z pracy © Photographee.eu - Fotolia.com

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony przede wszystkim od okresu, na jaki umowa została zawarta (na przykład na czas nieokreślony, okres próbny). Okres ten uwarunkowany jest także od czasu, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy (na przykład będzie to 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 miesięcy).

Przeczytaj także: Umowy terminowe: wypowiedzenie nie zawsze możliwe

Jednakże trochę odmiennie będziemy rozpatrywać sytuację, gdy w trakcie trwania stosunku pracy po stronie pracodawcy nastąpi zmiana i w miejsce dotychczasowego pracodawcy wejdzie inny (na przykład, gdy dojdzie do sprzedaży zakładu pracy).

Sytuacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę uregulowana została przez Kodeks pracy w art. 231 i niesie za sobą zaistnienie pewnych skutków.

Pierwszym z nich jest wstąpienie przez nowego pracodawcę – z mocy prawa – we wszystkie dotychczas nawiązane stosunki pracy. Nowy pracodawca nie musi zatem dokonywać wypowiedzeń dotychczasowych umów o pracę i zawierać nowych z pracownikami, jak również zawierać dodatkowych.

Skutkiem związanym ściśle z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę jest także nabycie przez pracownika uprawnienia do rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uprawnienie to jednak przysługuje pracownikowi tylko w okresie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy. Jeżeli zatem pracownik będzie chciał rozwiązać stosunek pracy zobowiązany jest do uprzedzenia o tym nowego pracodawcy. Uprzedzenie to powinno nastąpić na 7 dni przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Przykład:
Pan Jan Kowalski był pracownikiem Spółki A. Od dnia 4 czerwca 2014 r. nowym pracodawcą Pana Jana Kowalskiego stała się Spółka B, która wzięła w leasing Spółkę A.

W takim wypadku od dnia 4 czerwca 2014 r. do dnia 4 sierpnia 2014 r. (termin 2-miesięczny) Pan Jan Kowalski jest uprawniony do rozwiązania stosunku pracy ze Spółką B bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli zatem Pan Kowalski zamierza rozwiązać stosunek pracy ze skutkiem na dzień 8 lipca 2014 r. powinien zachować termin 7 dniowy i w dniu 1 lipca 2014 r. uprzedzić Spółkę B o tym zamiarze.


Dodać należy, że rozwiązanie stosunku pracy w powyższym trybie będzie wywoływało takie same skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Oznacza to, że pracownik zachowa dzięki temu pewne uprawnienia (na przykład pracownikowi rozwiązującemu w tym trybie stosunek pracy będzie przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy, w przeciwieństwie do osoby, która rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron).

Warto jednak przy tym zwrócić uwagę na fakt, że pomimo zachowania pewnych uprawnień, pracownik pozbawiony będzie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, jak również nie będzie mógł dochodzić odszkodowania za skrócenie tego okresu.

fot. Photographee.eu - Fotolia.com

Zwolnienie z pracy

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy.


Natomiast w sytuacji, gdy termin 2-miesięczny upłynie, pracownik będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę, jednakże już na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w tej sytuacji długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależniona będzie od stażu pracy pracownika.

Przykład:
Spółka A od czerwca 2013 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży środków czystości. W lipcu 2013 r. Spółka A zawarła z Panem Janem Kowalskim umowę o pracę na czas nieokreślony. Od 4 czerwca 2014 r. nowym pracodawcą Pana Jana Kowalskiego stała się Spółka B, która kupiła Spółkę A.

W tym przypadku po 4 sierpnia 2014 r. Pan Jan Kowalski będzie mógł rozwiązać stosunek pracy jedynie na zasadach ogólnych, gdyż termin 2-miesięczny zdążył już upłynąć. Okres wypowiedzenia umowy o pracę Pana Kowalskiego będzie zatem wynosił jeden miesiąc (z uwagi na zatrudnienie w Spółce A i B przez łączny okres 13 miesięcy).


Powyższy przykład przedstawia także skutek związany z ciągłością zatrudnienia w sytuacji zaistnienia przekształceń własnościowych firmy. Mianowicie, jeżeli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nastąpiło na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, pracownikowi do okresu zatrudnienia u nowego pracodawcy dolicza się okres przepracowany u poprzedniego.

Przydatne linki:
Kodeks pracy


Mieć na uwadze także należy to, że przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę w momencie trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie ma wpływu na bieg tego okresu. Konsekwencją tego jest zatem to, że nowy pracodawca jest związany terminem wypowiedzenia umowy.

Przykład:
Pan Jan Kowalski był zatrudniony w Spółce C na umowę o pracę na czas określony od stycznia 2010 r. do grudnia 2016 r. – umowa przewidywała 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. 11 lipca 2014 r. Pan Kowalski wypowiedział umowę o pracę. Od 17 lipca 2014 r. nowym pracodawcą Pana Jana Kowalskiego stała się Spółka D, która wzięła w dzierżawę Spółkę C.


Powyższy przykład pokazuje, że pomimo zmiany pracodawcy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia umowy Pana Kowalskiego, umowa ta ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 26 lipca 2014 r.

Tytułem uzupełnienia powyższego zasygnalizować należy, że przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy. Podobnie należy rozpatrywać dokonanie przez nowego pracodawcę zmiany – na niekorzyść – warunków pracy lub płacy, niezależnie od tego, czy pracownik wyraził zgodę na taką zmianę.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • brak wynagrodzenia?

    testomanka / 2017-11-29 11:54:12

    "pomimo zachowania pewnych uprawnień, pracownik pozbawiony będzie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, jak również nie będzie mógł dochodzić odszkodowania za skrócenie tego okresu."

    Chodzi chyba o brak odprawy, a nie wynagrodzenia? Kto by pracował te 7 dni na okresie wypowiedzenia bez wypłaty?
    Proszę o sprostowanie odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: