eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3321
  • Data wpłynięcia: 2015-04-10
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • data uchwalenia: 2015-06-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1220

3321Art. 1 pkt 2
W art. 29 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
ustawy
„ § 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę
(dot. art. 29
na czas określony w celu, o którym mowa w
Kodeksu pracy)
art. 251 § 4 pkt 1-3, lub w okolicznościach, o

których mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie

określa się ten cel lub te okoliczności, przez

zamieszczenie informacji o przyczynach

obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej

umowy.”
Zmiany wynikające z modyfikacji art. 25 § 1 Kodeksu pracy


(rezygnacji z umowy na czas wykonania określonej pracy)
Art. 1 pkt 3
W art. 30 w § 1 w pkt 4 średnik zastępuje się
ustawy
kropką i uchyla pkt 5.
(dot. art. 30 § 1

pkt 4 i 5 Kodeksu

pracy)Art. 1 pkt 10
W art. 50 § 3 otrzymuje brzmienie:
ustawy (dot. art.
„§ 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę
50 § 3 Kodeksu
zawartej na czas określony nastąpiło z
pracy)
naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tej

umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie

odszkodowanie.”.


Art. 1 pkt 11
W art. 55 § 11 otrzymuje brzmienie:
ustawy
„§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o
(dot. art. 55 § 11
pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy,
Kodeksu pracy)
gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego

naruszenia podstawowych obowiązków wobec

pracownika;
w
takim
przypadku

pracownikowi przysługuje odszkodowanie w

wysokości
wynagrodzenia
za
okres

wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o

pracę
zawartą
na
czas
określony,

odszkodowanie przysługuje w wysokości
6


wynagrodzenia za czas, do którego umowa

miała trwać, nie więcej jednak niż za okres

wypowiedzenia.”.
Art. 1 pkt 12
Art. 58 i art. 59 otrzymują brzmienie:
ustawy
„Art. 58. Odszkodowanie, o którym mowa w
(dot. art. 58 i 59
art.
56,
przysługuje
w
wysokości
Kodeksu pracy)
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeżeli rozwiązano umowę o pracę zawartą na

czas określony, odszkodowanie przysługuje w

wysokości wynagrodzenia za czas, do którego

umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za

okres wypowiedzenia.

„Art. 59. W razie rozwiązania przez

pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas

określony, z naruszeniem przepisów o

rozwiązywaniu
umów
o
pracę
bez

wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje

wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już

termin, do którego umowa miała trwać, lub

gdy
przywrócenie
do
pracy
byłoby

niewskazane ze względu na krótki okres, jaki

pozostał
do
upływu
tego
terminu.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości

określonej w art. 58.”


Art. 1 pkt 13
„W art. 612 § 1 otrzymuje brzmienie:
ustawy
§ 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art.
(dot. art. 612 § 1
611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia
Kodeksu pracy)
pracownika za okres wypowiedzenia. Jeżeli

rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas

określony, odszkodowanie przysługuje w

wysokości wynagrodzenia za czas, do którego

umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za

okres wypowiedzenia.”


Art. 1 pkt 14
W art. 632 § 2 otrzymuje brzmienie:
ustawy
„§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę
7

(dot. art. 632 § 2
wygasła z przyczyn określonych w § 1,
Kodeksu pracy)
przysługuje odszkodowanie w wysokości

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.”


Art. 1 pkt 15
W art. 97 § 11 otrzymuje brzmienie:
ustawy
„§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje
w
(dot. art. 97 § 11
zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na
Kodeksu pracy)
podstawie umowy o pracę zawartej na okres

próbny lub umowy o pracę zawartej na czas

określony,
pracodawca
jest
obowiązany

wydać
pracownikowi
świadectwo
pracy

obejmujące zakończone okresy zatrudnienia

na podstawie takich umów, zawartych w

okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia

pierwszej z tych umów.”


Art. 1 pkt 16
W art. 177 § 3 otrzymuje brzmienie:
ustawy
„§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas
(dot. art. 177 § 3
określony
albo
na
okres
próbny
Kodeksu pracy)
przekraczający jeden miesiąc, która uległaby

rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca

ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.”


Art. 3 ustawy
w art. 118 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
(dot. art. 118 ust.
„5. Umowa o pracę zawarta na czas określony
5 i art. 118a ust. 2
ulega jednakże rozwiązaniu z upływem
ustawy o
terminu określonego w umowie.";
powszechnym

obowiązku
w art. 118a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
obrony RP)
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o

pracę zawartych na okres próbny lub na czas

określony, a także jeżeli pracodawca może

rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia

z winy pracownika (urzędnika) oraz w

przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji

zakładu pracy albo likwidacji stanowiska

pracy, a także w przypadkach określonych w

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o

szczególnych zasadach rozwiązywania z
8


pracownikami stosunków pracy z przyczyn

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015

r. poz. 192). W tych przypadkach rozwiązanie

stosunku pracy może nastąpić na ogólnych

zasadach.".


Art. 4 ustawy
W art. 471 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
(dot. art. 471 ust. 1 „1. Zatrudnienie:
ustawy z dnia 16
1) pracownika w gabinecie politycznym
września 1982 r. o Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady
pracownikach
Ministrów, ministra oraz innego członka Rady
urzędów
Ministrów,
państwowych)
2) doradców lub pełniących funkcje doradców

osób zajmujących kierownicze stanowiska

państwowe inne niż wymienione w pkt 1

następuje na podstawie umowy o pracę

zawartej na czas pełnienia funkcji przez osobę

zajmującą
kierownicze
stanowisko

państwowe. Do umów o pracę zawartych z

tymi osobami nie stosuje się art. 251 Kodeksu

pracy. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o

pracę
może
być
dokonane
za

wypowiedzeniem”.


Art. 5 ustawy
w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
(dot. art. 30 ust. 4
„4.
Ubezpieczonej
będącej
pracownicą
ustawy z dnia 25
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na
czerwca 1999 r. o
czas określony, z którą umowa o pracę na
świadczeniach
podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została
pieniężnych z
przedłużona do dnia porodu - przysługuje
ubezpieczenia
prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu
społecznego w
ubezpieczenia.".
razie choroby i

macierzyństwaArt. 6 ustawy
1) w art. 5 uchyla się ust. 7;
(dot. art. 5 i art.
2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
10 ustawy z dnia
„1. Przepisy art. 5 ust. 3-6 i art. 8 stosuje się
13 marca 2003 r.
odpowiednio
w
razie
konieczności
9

o szczególnych
rozwiązania
przez
pracodawcę
zasadach
zatrudniającego co najmniej 20 pracowników
rozwiązywania z
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracownikami
pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią
stosunków pracy
wyłączny
powód
uzasadniający
z przyczyn
wypowiedzenie stosunku pracy lub jego
niedotyczących
rozwiązanie na mocy porozumienia stron, z
pracowników)
zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30

dni obejmują mniejszą liczbę pracowników

niż określona w art. 1.”.
Art. 7 ustawy
w art. 18 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
(dot. art. 18 ust. 2
„1) działania mające na celu pomoc w
pkt 1 ustawy z
znalezieniu pracy na czas określony, w
dnia 13 czerwca
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
2003 r. o
u pracodawców, wykonywania usług na
zatrudnieniu
podstawie umów cywilnoprawnych oraz
socjalnym)
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub

podjęcia działalności w formie spółdzielni

socjalnej;".


Art. 8 pkt 1,2,3
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
ustawy
„Art. 7. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia
(dot. art. 7,13,21
pracowników tymczasowych na podstawie
ustawy z dnia 9
umowy o pracę na czas określony.”.
lipca 2003 r. o

zatrudnianiu
2) w art. 13:
pracowników
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
tymczasowych)
otrzymuje brzmienie:

„Umowa o pracę zawarta między agencją

pracy
tymczasowej
a
pracownikiem

tymczasowym
powinna
określać
strony

umowy i datę zawarcia umowy oraz

wskazywać
pracodawcę
użytkownika
i

ustalony okres wykonywania na jego rzecz

pracy
tymczasowej,
a
także
warunki

zatrudnienia pracownika tymczasowego w

okresie
wykonywania
pracy
na
rzecz
10

strony : 1 ... 8 . [ 9 ] . 10

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: