eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3321
  • Data wpłynięcia: 2015-04-10
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • data uchwalenia: 2015-06-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1220

3321


pracodawcy użytkownika, w szczególności:”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia

otrzymuje brzmienie:

„W umowie o pracę strony mogą przewidzieć

możliwość wcześniejszego rozwiązania tej

umowy przez każdą ze stron:”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Umowę o pracę zawiera się na piśmie.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na

piśmie,
agencja
pracy
tymczasowej

potwierdza pracownikowi tymczasowemu w

formie pisemnej warunki zawartej umowy o

pracę, nie później niż w drugim dniu

wykonywania pracy tymczasowej.;

3) Art. 21 otrzymuje brzmienie:

Art. 21. Do umów o pracę zawartych między

agencją pracy tymczasowej a pracownikiem

tymczasowym nie stosuje się art. 251 Kodeksu

pracy.


Art. 9 ustawy
w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
(dot. ustawy z
„4. Umowa o pracę zawarta na czas określony
dnia 28 listopada
ulega rozwiązaniu z upływem terminu
2003 r. o służbie
określonego w umowie.".
zastępczej)11

TABELA ZGODNOŚCI
w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU

Lp.
Jedn. red.
Treść przepisu projektu
Uzasadnienie wprowadzenia przepisu
1.
Art. 1 pkt 4
w art. 32 § 1 otrzymuje brzmienie:
Zmiana brzmienia art. 32 § 1 Kodeksu pracy jest skutkiem przyjęcia rozwiązania
ustawy (dot. art.
„§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za
polegającego na tym, że także umowa o pracę na czas określony będzie mogła
32 § 1 Kodeksu
wypowiedzeniem.".
być wypowiedziana z mocy ustawy; tym samym możliwość wypowiedzenia
pracy)
będzie dotyczyła każdego rodzaju umowy o pracę.

2.
Art. 1 pkt 7
w art. 361 § 1 otrzymuje brzmienie:
Zmiana w art. 361 Kodeksu pracy polega na umożliwieniu skrócenia okresu
ustawy (dot. art.
„§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
wypowiedzenia w okolicznościach określonych w tym przepisie także w
361 § 1 Kodeksu
zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na
przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony.
pracy)
czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub
likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących
pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego
wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim
przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w
wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu
wypowiedzenia.”.

3.
Art. 1 pkt 8
po art. 361 dodaje się art. 362 w brzmieniu:
Ze względu na potrzeby praktyki przewiduje się, że pracodawca będzie miał
ustawy (dot. art.
„Art. 362. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę
możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia
362 Kodeksu
pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia
pracy w całym okresie wypowiedzenia umowy o pracę albo w części tego okresu,
pracy)
pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego
niezależnie od rodzaju tej umowy (w tym drugim przypadku zwolnienie będzie
zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”.
mogło być udzielone od pierwszego dnia zwolnienia do końca okresu

wypowiedzenia). Będzie to więc możliwe zarówno w okresie wypowiedzenia
umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i umowy o pracę na czas określony oraz
umowy o pracę na okres próbny. Będzie to zwolnienie od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.

4.
Art. 1 pkt 17
w art. 281 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
Proponuje się, aby niedopełnienie obowiązku poinformowania właściwego
ustawy (dot. art.
„1a) nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w
okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony z
281 Kodeksu
formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o
obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy we właściwej formie i
pracy)
której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn
terminie było wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą
1

zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej
grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.
zawarcia,”.

5.
Art. 2 ustawy
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
Proponuje się przyznać inspektorowi pracy uprawnienie do występowania z
(dot. art. 631
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) art. 631
powództwem o ustalenie istnienia umowy o pracę na czas nieokreślony w
ustawy z dnia
otrzymuje brzmienie:
sytuacji, gdy niespełnione zostaną przesłanki określone w art. 251 § 4 Kodeksu
17 listopada
„Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz o
pracy, uprawniające pracodawcę do zatrudnienia pracownika na podstawie
1964 r. Kodeks
ustalenie, że w związku z niespełnieniem przesłanek określonych
umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące lub do zawarcia więcej
postępowania
w art. 251 § 4 Kodeksu pracy została zawarta umowa o pracę na
niż 3 umów tego rodzaju, a także do wstępowania, za zgodą powoda, do
cywilnego)
czas nieokreślony, inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa
toczącego się postępowania w tych sprawach.

na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do
postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.”.

6.
Art. 10 ustawy
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Proponuje się przyznać inspektorowi pracy uprawnienie do występowania z
(dot. art. 10 ust.
Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.) w art. 10 w ust. 1
powództwem o ustalenie istnienia umowy o pracę na czas nieokreślony w
1 pkt 11 ustawy
pkt 11 otrzymuje brzmienie:
sytuacji, gdy niespełnione zostaną przesłanki określone w art. 251 § 4 Kodeksu
z dnia 13
„11) prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby
pracy, uprawniające pracodawcę do zatrudnienia pracownika na podstawie
kwietnia 2007 r.
zainteresowanej - uczestnictwo w postępowaniu przed sądem
umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące lub do zawarcia więcej
o Państwowej
pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz o
niż 3 umów tego rodzaju.
Inspekcji Pracy)
ustalenie, że w związku z niespełnieniem przesłanek określonych

w art. 251 § 4 Kodeksu pracy została zawarta umowa o pracę na
czas nieokreślony;".

7.
Art. 11 pkt 1
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z Proponuje się zrezygnować z ustawowego limitowania długości okresu, na który
(dot. art. 34 ust.
2014 r. poz. 1111 oraz z 2014 r. poz. 1199):
zawierana jest umowa o pracę na czas określony z osobą zwolnioną z zawodowej
2 ustawy z dnia
1) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w Ministerstwie Obrony
21 listopada
„2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie Narodowej lub terenowym organie administracji rządowej podległym Ministrowi
2008 r. o służbie umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony,
Obrony Narodowej, wskutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej
cywilnej)
zawieranej w dniu następnym po dniu upływu okresu
służby wojskowej. W stosunku do tych osób powinny znaleźć zastosowanie
wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby
powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy regulujące zasady zatrudniania
wojskowej.";
na podstawie umów o pracę na czas określony.


8.
Art. 13 ustawy
Art. 13. Do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy,
Przepis przejściowy mający na celu zachowanie stosowania dotychczasowych
trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisów do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, które zostały
przepisy dotychczasowe.
zawarte przed wejściem w życie ustawy.

9.
Art. 14 ustawy
Art. 14. 1. Do umów o pracę na czas określony, trwających w
Przepis przejściowy mający na celu zachowanie stosowania dotychczasowych
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem
przepisów do umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed
zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.
wejściem w życie ustawy (np. w zakresie okresów wypowiedzenia).
2

2. Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6
Umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie ustawy, które
miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w
zostały zawarte na okres do 6 miesięcy albo na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w
których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z
których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-
zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia,
tygodniowego okresu wypowiedzenia, nadal nie będą mogły być wypowiedziane.
trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie
Natomiast przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na
dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy
okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich
dotychczasowe.
rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających
3. Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, będą stosowane nowe okresy
zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których
wypowiedzenia, tj. okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1
przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-
Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ustawą.
tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia
Nowe przepisy będą stosowane w zakresie limitowania umów o pracę na czas
w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o
określony – dla celów tego limitu uwzględniany będzie jednak tylko okres
których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w
zatrudnienia począwszy od dnia wejścia w życie ustawy. Jednocześnie trwająca w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
tym dniu umowa o pracę zawarta na czas określony będzie uważana za pierwszą
4. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu
umowę w rozumieniu art. 251 Kodeksu pracy w nowym brzmieniu albo za drugą
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 251 ustawy
umowę – jeżeli została zawarta jako druga w rozumieniu art. 251 Kodeksu pracy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
w dotychczasowym brzmieniu. Przepis ten nie będzie jednak stosowany do umów
jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym
o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli
przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o
rozwiązanie takiej umowy przypadać będzie po upływie 33 miesięcy od tego
pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie
dnia i stosunek pracy pracownika będzie podlegał szczególnej ochronie przed
niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas
wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę; w takim przypadku umowa
określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 251
rozwiąże się z upływem okresu na jaki została zawarta.
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
Ponadto umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia wejścia w życie
ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli
ustawy, jednakże w okresie 1 miesiąca od rozwiązania drugiej umowy w
została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 251 ustawy
rozumieniu art. 251 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli okres
zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.
ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie ustawy lub w dniu jej wejścia w
5. Umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia wejścia w
życie, będzie uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.
życie niniejszej ustawy, jednakże w okresie 1 miesiąca od

rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu art. 251 ustawy
zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli okres
ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
lub w dniu jej wejścia w życie, jest uważana za umowę o pracę
zawartą na czas nieokreślony.
6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na
czas określony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33
miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega
szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem
umowy o pracę; w takim przypadku umowa rozwiązuje się z
upływem okresu, na jaki została zawarta.
3

10.
Art. 15 ustawy
Art. 15. 1. Strony trwających w dniu wejścia w życie niniejszej
Przepisy o charakterze przejściowym:
ustawy umów o pracę na czas określony zawartych w celu
Przepis ust. 1 nakłada na strony umowy o pracę zawartej na czas określony i
określonym w art. 251 § 4 pkt 1-3 lub w okolicznościach, o
trwającej na dzień wejścia w życie ustawy obowiązek uzupełnienia tej umowy o
których mowa w art. 251 § 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w
cele lub okoliczności uzasadniające zawieranie nieograniczonej liczby umów o
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od
pracę na czas określony.
tego dnia uzupełnią te umowy o informacje, o których mowa w
Natomiast przepis ust. 2 nakłada na pracodawcę, który zawarł umowę o pracę na
art. 29 § 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
czas określony z przyczyn obiektywnych leżących po jego stronie przed dniem
niniejszą ustawą.
wejścia w życie ustawy, obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego
2. W przypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w
inspektora pracy o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem przyczyn jej
celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. zawarcia w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pracę o
1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, trwającej w dniu
informacje o przyczynach zawarcia tej umowy.
wejścia w życie niniejszej ustawy, pracodawca zawiadamia

właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub
elektronicznej, o takiej umowie wraz ze wskazaniem przyczyn jej
zawarcia w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia
umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej umowy.

11.
Art. 16 ustawy
Art. 16. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o
Przepis mający na celu wliczanie do okresów zatrudnienia u danego pracodawcy,
pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie
od których zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas
niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje począwszy
określony wypowiadanej począwszy od dnia wejścia w życie ustawy tylko okresu
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się
zatrudnienia u tego pracodawcy przypadającego począwszy od dnia wejścia w
okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających
życie ustawy. Przepis ten będzie dotyczył tylko umów trwających w dniu wejścia
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
w życie ustawy.

12.
Art. 17 ustawy
Art. 17. Do postępowań dotyczących odwołania od
Przepis przejściowy mający na celu przesądzenie, że jeżeli umowa o pracę została
wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedziana, rozwiązana bez wypowiedzenia albo wygasła przed dniem
wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę stosuje się
wejścia w życie ustawy, to do postępowań dot. odwołania do sądu pracy
przepisy dotychczasowe, jeżeli umowy te zostały wypowiedziane,
stosowane będą przepisy dotychczasowe.
rozwiązane bez wypowiedzenia albo wygasły przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy.

13.
Art. 18 ustawy
Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia
Przepis określający datę wejścia ustawy w życie.
ogłoszenia.4

strony : 1 ... 9 . [ 10 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: