eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

projekt dotyczy doprecyzowania przepisów w sprawie waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami poprzez określenie zasad wyboru wskaźników zmian cen nieruchomości na potrzeby tej waloryzacji

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3287
  • Data wpłynięcia: 2015-03-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • data uchwalenia: 2015-05-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 985

3287

poszczególnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Wówczas waloryzacja
dokonywana jest przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W projekcie zawarto także art. 3, stanowiący regulację o charakterze przejściowym,
dotyczącą przekazania Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wzoru wyciągu z operatu
szacunkowego, w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów
dokumentów elektronicznych oraz dokonania czynności umożliwiających stosowanie
tego wzoru. Przedmiotowy przepis stanowi lex specialis w stosunku do rozwiązania
zawartego w art. 16a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne i ma na celu skrócenie terminu wykonania
czynności, o których mowa w art. 16a tej ustawy. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie
z projektowanym art. 3 realizacja obowiązku umieszczenia wzoru wyciągu z operatu
szacunkowego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz
dokonanie czynności umożliwiających stosowanie tego wzoru musi nastąpić do dnia
wejścia w życie projektowanej ustawy, nie zaś w terminie 3 miesięcy, jak to wynika
z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Przewidziany w projektowanej ustawie termin zapewni
realizację projektowanego art. 158 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
dotyczącego przekazywania wyciągów z operatów w postaci elektronicznej.
W projekcie ustawy przewiduje się 90-dniowy okres vacatio legis, z wyjątkiem art. 3,
dla którego przewidziano wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy nie podlega również obowiązkowi przedstawienia właściwym
instytucjom lub organom Unii Europejskiej stosownie do § 39 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
poz. 979).
Projekt jest zgodny z prawem UE.
Projekt ustawy znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod
nr UD135.
7
Projekt ustawy został przygotowany na podstawie założeń projektu ustawy przez
Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
oraz zainteresowanymi podmiotami. Zgodnie z § 118 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt nie został
skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.
Projekt ustawy został udostępniony na stronach urzędowego informatora
teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
8
Data sporządzenia
Nazwa projektu
10 lutego 2015 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Źródło:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Założenia projektu ustawy przyjęte przez RM
Podsekretarza Stanu
w dniu 8 października 2013 r.
Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski
Nr w wykazie prac
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
UD 135
Paweł Duciak, tel. (22) 522 51 66, email: Pawel.Duciak@mir.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się
przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze
obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do chwili obecnej wskaźniki zmian cen
nieruchomości nie zostały jednak ogłoszone.
W zdaniach odrębnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt K 23/08, wskazano, iż w obecnym
stanie prawnym, w przypadku ogłoszenia pierwszych wskaźników zmian cen dla wybranych rodzajów nieruchomości, kwoty dla
pozostałych rodzajów nieruchomości nie będą mogły być w ogóle waloryzowane. Zdaniem sędziów obowiązujący przepis art. 5
ustawy o gospodarce nieruchomościami wymaga zmiany z uwagi na brak określenia, jakich rodzajów nieruchomości powinny
dotyczyć wskaźniki zmian cen oraz dla jakich obszarów i z jaką częstotliwością wskaźniki powinny być określane.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowane rozwiązania:
1) wskazanie rodzajów nieruchomości, dla których opracowywane będą wskaźniki zmian cen nieruchomości;
2) określenie terminu publikacji wskaźników dla danego rodzaju nieruchomości oraz ich zasięgu terytorialnego;
3) określenie podstawowych zasad wyboru wskaźników na potrzeby waloryzacji kwot;
4) określenie elementów, jakie mają zawierać wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, oraz zasad przekazywania tych wyciągów odpowiednim organom.
Bezpośrednim efektem wejścia w życie nowelizacji będzie umożliwienie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszenia
pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości bez ryzyka braku możliwości waloryzacji należnych kwot w stosunku do innych
rodzajów nieruchomości. Oczekiwanymi efektami pośrednimi będą przede wszystkim:
1) poprawa efektywności gospodarowania mieniem publicznym z uwagi na pozyskanie nowego, wiarygodnego narzędzia do
monitorowania rynku nieruchomości, w szczególności nieruchomości mieszkalnych;
2) dokonywanie waloryzacji kwot według jednoznacznych zasad oraz w sposób lepiej odzwierciedlający warunki panujące na
rynku nieruchomości.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak danych o podobnych problemach w innych krajach OECD/UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Prezes Głównego Urzędu
Umożliwienie realizacji
1

obowiązku obliczania i publikacji
Statystycznego
wskaźników zmian cen
nieruchomości.
organy administracji
publicznej dokonujące
waloryzacji kwot należnych
Dokonywanie waloryzacji kwot
ok. 2900
GUS
według jednoznacznych zasad.
z tytułów określonych
w przepisach prawa
rzeczoznawcy majątkowi
Realizacja obowiązku
w zakresie przekazywania
przekazywania wyciągów
organom prowadzącym
Centralny Rejestr Rzeczoznawców
ok. 6000
z operatów szacunkowych
kataster nieruchomości
Majątkowych
w sposób prostszy i szybszy
wyciągów z wykonanych
(zmiana postaci wyciągu
przez siebie operatów
z papierowej na elektroniczną
9
szacunkowych
oraz przekazywanie wyciągu za
pośrednictwem ePUAP).
podmioty zobowiązane do
Otrzymywanie/zwrot
zwrotu zwaloryzowanych
kwot albo otrzymujących
brak możliwości
zwaloryzowanych kwot, które
określenia wielkości
brak
określone zostaną w sposób lepiej
zwaloryzowane kwoty
źródła danych
należne z tytułów określonych
grupy
odzwierciedlający warunki
panujące na rynku nieruchomości.
w przepisach prawa
5. Informacje na temat zakresu i podsumowanie wyników konsultacji
W ocenie projektodawcy oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowany projekt ustawy jest zgodny z przyjętymi założeniami,
a tym samym, z uwagi na przeprowadzone konsultacje publiczne nad projektem założeń projektu ustawy, ich ponowne przeprowadzanie
nie jest konieczne (§ 118 w związku z § 119 pkt 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
Regulacje, które mogłyby wywierać skutki finansowe na ww. podmioty, tj. obowiązek ogłaszania
w tym wskazanie źródeł wskaźników zmian cen nieruchomości oraz obowiązek waloryzacji kwot należnych z tytułów
danych i przyjętych do
określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach prawa, istnieją obecnie i, co do istoty, nie zostały
obliczeń założeń
w projekcie zmienione. Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji
obowiązku obliczania i publikacji wskaźników przez Prezesa GUS.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwapieniężnym
(w mln zł,
sektor mikro-, małychceny stałe
i średnich
z … r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz10
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)W ujęciu
duże przedsiębiorstwa

niepieniężnym
sektor mikro-, małych

i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz

gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

Niemierzalne
osoby prowadzące
Zmiana postaci wyciągu operatu szacunkowego z papierowej na elektroniczną będzie
działalność w zakresie
stanowić ułatwienie w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez rzeczoznawców
szacowania
majątkowych. Wprowadzenie komunikacji elektronicznej oraz skrócenie czasu na
nieruchomości
przekazanie wyciągu (z 3 do 2 miesięcy) usprawni pozyskiwanie danych przez
właściwe organy.
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do

obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
tak
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
tak
elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz:
Obowiązek przekazywania przez rzeczoznawców majątkowych do właściwych starostw wyciągów z operatów szacunkowych istniał
już na podstawie dotychczasowych przepisów. Zmianie uległ termin na przekazanie wyciągów, tj. został skrócony z 3 do 2 miesięcy,
jednakże wprowadzono ułatwienie w postaci przekazania wyciągu w formie elektronicznej.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie będzie miał wpływu na wzrost bądź spadek zatrudnienia.
10. Wpływ na pozostałe obszaryśrodowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Efektywniejsze, szybsze przekazywanie informacji zawartych w wyciągach z operatów szacunkowych
może wpłynąć pozytywnie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i JST, gdyż decyzje
podejmowane przez organy administracji publicznej podejmowane będą w warunkach lepszej informacji
Omówienie wpływu
o rynku nieruchomości. Większe wykorzystanie technologii komunikacji on-line pomiędzy
rzeczoznawcami majątkowymi a urzędami.

11
strony : 1 ... 2 . [ 3 ] . 4

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: