eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

projekt dotyczy doprecyzowania przepisów w sprawie waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami poprzez określenie zasad wyboru wskaźników zmian cen nieruchomości na potrzeby tej waloryzacji

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3287
  • Data wpłynięcia: 2015-03-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • data uchwalenia: 2015-05-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 985

3287


Druk nr 3287


Warszawa, 26 marca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM-10-81-13
Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Infrastruktury i Rozwoju.

Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz
Projekt
U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje
się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości
sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych
wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskaźniki zmian
cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, nie później niż w terminie
4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą, z podziałem na
województwa.
3. W przypadku gdy dla danego kwartału nie ogłoszono wskaźnika zmian cen
nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, waloryzacji kwot należnych z tytułów
określonych w ustawie za ten kwartał dokonuje się przy zastosowaniu ostatniego
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika zmian cen
nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości.
4. W przypadku gdy dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono nigdy
wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych
w ustawie w tym zakresie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. W przypadku gdy nieruchomość składa się z co najmniej dwóch części
odpowiadających różnym rodzajom nieruchomości, waloryzacji, o której mowa w ust. 1,
dokonuje się przy zastosowaniu średniej ważonej wskaźników zmian cen nieruchomości
właściwych dla każdej z części tej nieruchomości, przyjmując za wagi powierzchnię
poszczególnych części.”;

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906
i 1200.
– 2 –
2)
art. 158 otrzymuje brzmienie:
„Art. 158. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza i podpisuje wyciąg
z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierający:
1)
opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, w tym jej rodzaj oraz dane
identyfikujące:
a)
działki ewidencyjne, wchodzące w skład tej nieruchomości, oraz usytuowane
na nich budynki, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa,
b)
budynki lub lokale, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość budynkowa
lub nieruchomość lokalowa;
2)
zakres i cel wyceny oraz zastosowane podejście w wycenie nieruchomości;
3)
wartość nieruchomości, wraz ze wskazaniem rodzaju wartości oraz daty jej
określenia.
2. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu
szacunkowego rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3,
wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierającego dane,
o których mowa w ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa
w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podpisując go podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 tej ustawy,
albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania przez
rzeczoznawcę majątkowego potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, o którym
mowa w art. 156 ust. 4.”;
3)
uchyla się art. 227.
Art. 2. Waloryzacji wykonywanej na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za okresy poprzedzające
kwartał, dla którego Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił po raz pierwszy
wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, o których mowa
w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
– 3 –
Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekaże ministrowi właściwemu do
spraw informatyzacji wzór wyciągu z operatu szacunkowego, o którym mowa w art. 158
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu
umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym
mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), w terminie 14 dni
od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa realizuje
czynności, o których mowa w art. 16a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
UZASADNIENIE

I.
Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy
Przedmiotem projektowanej ustawy jest zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o gospodarce nieruchomościami”, związana z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt K 23/08 (Dz. U. Nr 160, poz. 965),
w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy o gospodarce
nieruchomościami jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji kwot należnych
z tytułów określonych w ustawie dokonuje się z zastosowaniem wskaźników zmian cen
nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa GUS, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Jednocześnie, na podstawie
art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do czasu ogłoszenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji
dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, waloryzacja przy użyciu ww.
wskaźników zmian cen nieruchomości ma być dokonywana w ściśle określonych
przypadkach, m.in.: podczas zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty (art. 68
ust. 2), wykonania prawa odkupu od partnera prywatnego lub spółki, o której mowa
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) (art. 68a ust. 3), wypłaty odszkodowań
związanych z wywłaszczeniem nieruchomości (art. 132 ust. 1c, 3 i 3a), wypłaty
odszkodowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości (art. 140 ust. 2
i 5), ustalania wysokości opłaty adiacenckiej (art. 148 ust. 3), przeszacowania wartości
katastralnych (art. 163 ust. 2). Zastosowanie ww. wskaźników zmian cen nieruchomości
przewidują również przepisy innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami,
np.: art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących
nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315), art. 8 ust. 2 i art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
strony : [ 1 ] . 2 ... 4

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: